PERANAN JAKIM DAN JAIN DALAM KES YANG MELIBATKAN PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN

Main Article Content

Mustafa ‘Afifi Ab. Halim

Abstract

Industri makanan halal  merupakan satu  pasaran yang belum sepenuhnya diterokai dan ianya mempunyai potensi yang sangat baik pada masa hadapan. Ini disokong oleh pertambahan masyarakat Islam dunia yang dianggarkan berjumlah seramai 1,599,500,000 pada tahun 2010 dan dijangka meningkat sehingga 2,761,480,000 pada tahun 2050 (Berdasarkan dapatan Pusat Kajian Pew, USA) dengan  nilai pasaran halal semasa dianggarkan mencecah USD 2.3 billion. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang dibangkitkan dalam industri makanan halal samada di peringkat domestik mahupun antarabangsa terutamanya berkaitan dengan penyalahgunaan label halal dan kesalahan-kesalahan lain yang berhubung kait dengannya. Di Malaysia, persoalan yang timbul, sama ada tindakan sewajarnya dikenakan terhadap pengeluar produk yang menyalahgunakan label halal kerana kebanyakan tindakan yang di ambil oleh pihak yang berotoriti lebih kepada tindakan pentadbiran. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji peranan JAKIM dan JAIN dalam penyalahgunaan label halal berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan dan manual halal seperti Standard Halal Malaysia MS1500:2009 dan Manual Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bagi melihat pelaksanaan tindakan pentadbiran oleh pihak yang mempunyai otoriti dalam pelabelan halal. Analisis dokumen digunakan untuk menghasilkan dapatan, dan hasil dapatan ini diharapkan dapat mendidik pengeluar produk agar lebih bertanggungjawab dalam mengeluarkan produk halal bagi kemaslahatan pengguna

Article Details

How to Cite
Ab. Halim, M. ‘Afifi. (2018). PERANAN JAKIM DAN JAIN DALAM KES YANG MELIBATKAN PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(2), 51-60. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/143
Section
Articles

References

Mustafa Afifi Ab Halim dan Kamilah Wati Mohd (2012) “Keberkesanan Penguatkuasaan Undang-Undang Berkaitan Produk Halal Bagi Perlindungan Pengguna.” In Proceedings of Seminar Persidangan Fiqh Muamalah Dan Isu-Isu Fiqh Semasa 2012, edited by UKM Faculty of Islamic Studies, 1–11. Cherating, Pahang. http://www.ukm.my/jsyariah/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=11.
Mustafa Afifi Ab Halim dan Mohd Mahyeddin Mohd Salleh (2012) “The Possibility of Uniformity on Halal Standards in Organization of Islamic Countries ( OIC ) Country.” World Applied Science Journal 17: 6–10.
A.J. Wilson, Jonathan, and Jonathan Liu (2010) “Shaping the Halal into a Brand.” Journal of Islamic Marketing 1 (2): 107–123. https://doi.org/10.1108/17590831011055851.
Ahmad Hidayat Buang, and Zulzaidi Mahmod (2012) “Isu dan Cabaran Badan Pensijilan Halal di Malaysia (The Issues and Challenges of Halal Certification Bodies in Malaysia).” Jurnal Syariah 3 (20): 271–88.
“Chef Muslim Mesti Dalami Hukum Halal, Haram.” (n.d.) Accessed January 29, 2015. http://halaqah.net/v10/index.php?PHPSESSID=ju769qbiklvn1h8kpb21b875i3&topic=9551.0.
Council, Halal Research. n.d. “Halal News: Allow More Bodies To Undertake Halal Certification, Says SMI Association.” Accessed October 13, 2015. http://halalrc.blogspot.co.uk/2011/11/allow-more-bodies-to-undertake-halal.html.
Hanzaee, Kambiz Heidarzadeh, and Mohammad Reza Ramezani (2011) “Intention to Halal Products In THe World Markets.” Interdisciplinary Journal of Research in Business 1 (5): 1–7.
Hadijah Iberahim, Rohana Kamaruddin, and Alwi Shabudin (2012) “Halal Development System :The Institutional Framework, Issues and Challenges for Halal Logistics.” In 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications Halal, 760–765.
JAKIM (2010) “Frequently Asked Questions About Malaysian Halal Certification.” JAKIM. 2010. www.jakim.gov.my.
——— (2012) “Malaysian Halal Certification Manual 2011 (Second Revision).” JAKIM.
——— (2014) “Malaysia Halal Certification Manual 2014.” JAKIM.
Faridah Jalil dan Nurhafilah Musa (2012) “Halal Products – Malaysian Constitution Perspective.” In INHAC 2012. Kuala Lumpur, Malaysia: UPM.
Liow, Joseph Chiyong (2009) Piety and Politics. USA: Oxford University Press.
MS 1500:2009:. The Malaysian Standard entitled 'Halal Food: Production, Preparation, Handling and Storage – General Guide
Persatuan Pengguna Pulau Pinang (2006) Panduan Halal Haram. Pulau Pinang, Malaysia: Persatuan Pengguna Pulau Pinang.
Pointing, John, Yunes Teinaz, and Shafi Shuja (20080 “Illegal Labelling and Sales of Halal Meat and Food Products.” Journal of Criminal Law, 206–14.
Golnaz Rezai (2008) “Consumers’ Confidence in Halal Labeled Manufactured Food in Malaysia.” Thesis, Universiti Putra Malaysia.
Riaz, Mian N., and Muhammad M. Chaudry (2004) Halal Food Production. Boca Raton:CRC Press.
Syed Marzuki, Sharifah Zannierah (2012) “Understanding Restaurant Managers’ Expectations of Halal Certification in Malaysia.” University of Canterbury. http://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/6867.
Akta Makanan 1983.
Akta Perihal Dagangan 2011.
Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011.
Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011.