Penentuan Had Kifayah dan Elemen Keperluannya Dalam Pembahagian Zakat Semasa

Main Article Content

Zulfaqar bin Mamat

Abstract

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan sebahagian daripada syiar Islam. Zakat menyempurnakan sifat saling berhubungan, bantu membantu dan berkasih sayang antara sesama Islam serta memenuhi hajat dan keperluan orang yang memerlukan. Banyak penulisan berkaitan zakat, penafsiran hukum dan pemerincian mengenainya dalam kitab-kitab fiqh. Realiti semasa memperlihatkan sesetengah masyarakat Islam kurang mengambil perhatian terhadap hukum zakat, antaranya tidak memahami harta yang diwajibkan zakat, nisab pembahagiannya, siapa yang berhak menerimanya dan syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Antara persoalan yang sentiasa menjadi perbincangan dalam bab zakat ialah masalah menentukan had kifayah. Justeru, artikel ini bertujuan untuk membincangkan had kifayah, iaitu menganalisis maksud sebenar had kifayah, mencari solusi fiqh terhadap isu had kifayah dengan mengkaji persamaan dan perbezaan di kalangan fuqaha mengenainya, menerangkan kadar penentuan kifayah dan elemen-elemen yang sepatutnya diambilkira dalam penentuan had kifayah berdasarkan penelitian secara induktif (istiqra’) pandangan fuqaha terdahulu. Penulisan ini akan menggunakan pendekatan kajian perbandingan antara pendapat fuqaha dan melakukan analisis secara deskriptif terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para fuqaha dan mengaitkannya dengan realiti semasa.

Article Details

How to Cite
Mamat, Z. (2018). Penentuan Had Kifayah dan Elemen Keperluannya Dalam Pembahagian Zakat Semasa. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(1), 105-127. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/77
Section
Articles

References

Rujukan Buku:

Abd al-Qadir, Ahmad Usman. (1988M/1408H-1409H). Had Kifayah fi al-Iqtisad al-Islami-Dirasah Muqaranah. Tesis Master. Jamiah Umm al-Qura. Makkah al-Mukarramah.
Abu Daud, Sulaiman bin Ash’asy. (2009). Sunan Abi Daud. Dar al-Risalah al-Alamiyyah. Beirut.
Al-Baghawy. (1983). Abu Muhammad al-Hussain bin Mas’ud. Sharh al-Sunnah. Al-Maktab al-Islami. Dimasq.
Al-Bashayarah, Hassan Hussain. (2015). Siyasah Tadkhul al-Dawlah fi al-Iqtisad al-Islami. Dar Amman al-Din. Amman.
Al-Bukhari. (t.th). Sahih al-Bukhari. t.t.: t.p.
Al-Dar al-Qutni, Ali bin Umar. (2004). Sunan al-Dar al-Qutni. Muassasah al-Risalah. Beirut.
Al-Farra’ Bu Ya’la Muhammad bin al-Hussain. (2000). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut.
Al-Fanjari, Muhammad Shauqi. (2010). al-Islam wa al-Tawazun al-Iqtisadi baina al-Afrad wa al-Dual. Jil. 1. t.t.:Wizarat al-Auqaf.
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (t.th). Ihya’ Ulum al-Din. Dar al-Ma’rifah. Beirut.
Al-Isfahani, al-Hussain bin Muhammad. (1992M/1412H). Al-Mufradat fi Gharib al-Quran. Dar al-Qalam. Beirut.
Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali. (1994). Al-Fusul fi al-Usul. Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiah. Kuwait.
Al-Kasani. Abu Bakr bin Mas’ud bin Ahmad. 1986. Badaie’ al-Sanaie’ fi Tartib al-Sharaie’. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut.
Al-Mardawi. (t.th). Ali bin Sulayman. Al-Insaf fi Ma’rifah al-Rajih min al-Khilaf. Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi. Beirut.
Al-Muzani. (t.th). Mukhtasar al-Muzani. Jld. 8. t.t.: t.p.
Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. (1972M/1392H). Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim. Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi. Beirut.
Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. (t.th). Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab. Dar al-fikr. Beirut.
Al-Rahibani, Mustafa bin Saad. (1994). Matalib Uli al-Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha. Al-Maktab al-Islami. Beirut.
Al-Ramly. Muhammad ibn Abi al-Abbas. (1984). Nihayah al-Muhtaj. Dar al-Fikr. Beirut.
Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa. (1997). Al-Muwafaqat. Dar Ibn Iffan.
Al-Shurbaini. Muhammad bin Ahmad al-Khatib. (1994). Mughni al-Muhtaj. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut.
Bal’amash, Faisal bin Said. Anasir al-Kifayah al-Mu’tabarah fi Tahdid al-Faqr wa Qadr ma Yu’tha al-Faqir min al-Zakat. Majallah Jamiah al-Qasim al-Ilmiyyah li al-Ulum al-Syar’iyyah. Jld. 5. Bil. 2.
Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar. (1992). Radd al-Muhtar ala al-Dur al-Mukhtar. Dar al-Fikr. Beirut.
Ibn Abd al-Bar. (1387H). Yusof bin Abdullah bin Muhammad. Al-Tamhid. Wizarah al-Awqaf wa al-Shuun al-Islamiyyah. Al-Maghrib.
Ibn Manzur, Muhammad bin Mukram bin Ali. (t.th). Lisan al-Arab. Dar al-Sadir. Beirut.
Ibn Qudamah, Abd al-Rahman bin Muhammad. (t.th). Al-Syarh al-Kabir ala Matan al-Muqni’. Dar al-Kitab al-Arabi.
Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. (1968). Al-Mughni. Maktabah al-Qaherah. Al-Qaherah.
Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmad. (2004). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Dar al-Hadis. Al-Qaherah.
Ibnu Salam, Abu Ubaid al-Qasim. (t.th). Al-Amwal. Dar al-Fikr. Beirut.
Muslim, Muslim bin Hajjaj. (t.th). Sahih Muslim. Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi. Beirut.
Uwais, Abd al-Halim. (2004). Mausu’ah al-Fiqh al-Islami al-Mu’asir, Dar al-Wafa’. Mansurah.
Zakaria al-Ansari, Zakaria bin Muhammad. (t.th). Asna al-Matalib fi Syarh Rawd al-Talib. Dar al-Kitab al-Islami.

Rujukan Internet:

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=3101
http://ibn-jebreen.com/?t=books&cat=6&book=28&page=1258 http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=503#.WLmfm9KGPIU
http://ibn-jebreen.com/?t=books&cat=6&book=28&toc=1336&page=1258&subid
http://aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=2847#.WLmrNNJ97IU
http://www.ibn-jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=10112&parent=997
https://islamqa.info/ar/146307