PERKAHWINAN MISYAR:KAJIAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

Main Article Content

Mushaddad Hasbullah

Abstract

Dewasa ini umat Islam berhadapan dengan pelbagai masalah fiqh semasa yang perlu diselesaikan, antara isu hangat yang hebat diperbincangkan adalah isu perkahwinan misyar. Justeru, penulisan ini akan cuba mengupas hakikat perkawninan misyar, sejarah dan sebab kemunculannya dan sejauh mana hubungannya dengan perkahwinan yang bertepatan dengan undang-undang Islam. Penulisan ini juga akan cuba mengulas mengenai perbezaan perkahwinan misyar dengan beberapa perkahwinan lain yang telahpun dijelaskan oleh ulama-ulama Islam mengenai pengharamannya seperti perkahwinan mut’ah dan perkahwinan al-Muhallil (cina buta). Ianya diharap sedikit sebanyak dapat menyelesaikan kekeliruan umat Islam terhadap perkahwinan ini sama ada ianya seiring dengan tuntutan undang-undang Islam atau sebaliknya.

Article Details

How to Cite
Hasbullah, M. (2018). PERKAHWINAN MISYAR:KAJIAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(3), 51-60. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/95
Section
Articles

References

Abdullah Basmeih (1995). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran (30 Juz). Cet. ke-6. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

Abu Daud, Abu Daud, Sulaiman bin al Asy’ath (t.th). Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al Fikr. Kitab al-Nikah.

Al Asyqar, Usamah Umar Sulaiman (2000). Mustajiddat fiqhiyyah fi qadoya al-zawaj wa al-tolaq. Amman: Dar al-Nafa’is.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah (1987). Sahih al Bukhari. Beirut: Dar Ibn al Kathir. Kitab al-Nikah.

Al-Qaradhawi, Yusuf (2006). Haula zawaj al-Misyar. http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=275&l=AR

Al-Son’aaniy, Muhammad bin Ismail (t.th). Subul al-Salam fi Syarh bulugh al-Maram. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabiy.

Al-Utaibiy, Ihsan bin Muhammad (2006). al-Zawaj bi niyyat al-Tolaq wa Zawaj al-Misyar. Http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm.

Al-Utaibiy, Ihsan bin Muhammad. 2006. al-Zawaj bi niyyat al-Tolaq wa Zawaj al-Misyar. http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm.

Al-Zuhailiy, Wahbah (1999). Khitab al-Ustaz al-Doktor Wahbah al-Zuhailiy Ila Usamah Umar al-Asyqar. Dalam buku (Mustajiddat Fiqhiyyah oleh al-Asyqar)

Ibnu Manzur, Abi al Fadl Jamal al Din Muhammad bin Mukram (t.th). Lisan al ‘Arab. Beirut: Dar sadir.

Kamus Dewan (2002). Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muslim, ibn al-Hajaj (t.th). Sohih Muslim. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy.

N.A. (2004). Zawaj al-Urfiy Zawaj al-Misyar. http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=111&version=1&template_id=106&parent_id=16

N.A. (2006). al-Tahayul ‘an al-Zina. http://servant13.net/mesiar.htm.

N.A. (2007). Zawaj al-Misyar. http://www.yabeyrouth.com/pages/index3133.htm.

Zaidan, Abd al-Karim (1997). al-Mufassal fi ahkam al-mar’ah wa bait al-Muslim fi al-syariah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah al-Risalah.