hashim, izzah, Yusof, W., & Mohd Kusrin, Z. (2019). KONSEP PENGABAIAN DAN KECUAIAN KANAK-KANAK OLEH IBU BAPA DAN PENJAGA DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR. Malaysian Journal of Syariah and Law, 7(1), 57-70. https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i2.122