Hussin, Syaryanti, Nabilah Yusof, Hasnizam Hashim, Norfadhilah Mohamad Ali, Fadhlina Alias, Muhammad Najib Abdullah, and Muhammad Nizam Awang @ Ali. 2020. “PENGLIBATAN WANITA SEBAGAI PENENTU DASAR DARI SUDUT PANDANG AL SIYĀSAH AL-SYARcIYYAH: KAJIAN KES SEKTOR PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA: WOMEN INVOLVEMENT IN DECISION-MAKING FROM THE VIEWPOINT OF AL SIYĀSAH AL-SYARcIYYAH: A CASE STUDY ON THE ISLAMIC BANKING SECTOR IN MALAYSIA”. Malaysian Journal of Syariah and Law 8 (1):69-80. https://doi.org/10.33102/mjsl.v8i1.230.