hashim, izzah, Yusof, W. and Mohd Kusrin, Z. (2019) “KONSEP PENGABAIAN DAN KECUAIAN KANAK-KANAK OLEH IBU BAPA DAN PENJAGA DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR”, Malaysian Journal of Syariah and Law, 7(1), pp. 57-70. doi: 10.33102/mjsl.v7i2.122.