CABARAN PEMBANGUNAN MASJID PADA MASA HADAPAN DI SINGAPURA: SUDUT PANDANG FIKH Future Challenges In Building A Mosque In Singapore: From Islamic Law Perspective

Main Article Content

Syed Muhammad Adib Termizi Ahmad Al Jafari
Sharifah Nadirah Nasibah Ahmad Al Jafari

Abstract

Tanah dan ruang adalah satu perkara yang amat penting bagi perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kestabilan sesebuah negara. Dengan adanya tanah, pelbagai projek mega dapat dirancang dan dilaksanakan sehingga akhirnya ia akan memberi pulangan lumayan yang dapat menjana ekonomi negara tersebut. Ia juga diperlukan untuk membina dan menaik taraf infrastruktur utama negara bagi mengekalkan daya saingnya di peringkat serantau mahupun antarabangsa. Keterbatasan tanah di sesebuah negara sangat memberi impak negatif dalam mentadbir hal ehwal negara dan mengembangkan ekonominya. Banyak perancangan gagal dilaksanakan kerana ketiadaan tanah dan ruang. Contohnya Singapura, di mana keluasan tanahnya amat terbatas sehingga pemerintah memperkenalkan dasar penjimatan tanah untuk memberi laluan kepada projek-projek yang mempunyai nilai pulangan tinggi dengan meruntuhkan bangunan-bangunan lama yang tidak memiliki nilai sejarah. Bahkan, bangunan yang memiliki nilai sejarah juga tidak terlepas daripada proses penjimatan ini. Dasar ini juga menuntut bangunan yang tidak mempunyai nilai komersial agar dikecilkan ruangnya atau disatukan dengan bangunan lain seperti rumah ibadat. Terdapat saranan untuk menyatukan rumah-rumah ibadat dalam sebuah bangunan bertingkat. Syariat Islam mengiktiraf kepentingan tanah dalam kehidupan manusia dan telah melakarkan undang-undang tanah dengan teliti dan fleksibel seperti ihya’ mawat, wakaf dan sebagainya. Kertas kerja ini bertujuan untuk melihat sejauh manakah keharusan saranan untuk menggabungkan masjid dengan rumah-rumah ibadat lain dengan mengambil kira maslahat masyarakat Islam dan negara. Penulis menggunakan metode induktif dan deduktif dalam mengumpulkan pandangan para fuqaha dan menganalisisnya. Kajian ini telah menghasilkan beberapa natijah, antaranya adalah harus meletakkan masjid dalam sebuah bangunan bertingkat dengan syarat-syarat tertentu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ahmad Al Jafari, S. M. A. T., & Ahmad Al Jafari, S. N. (2019). CABARAN PEMBANGUNAN MASJID PADA MASA HADAPAN DI SINGAPURA: SUDUT PANDANG FIKH. Malaysian Journal of Syariah and Law, 7(2), 1-12. https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i2.162
Section
Articles

References

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 1995. Al Musnad. Al Kaherah: Dar Al Hadis.

Al Amir, Muhammad bin Muhammad. 2011. Al Iklil Syarah Mukhtasar Al Khalil. Kaherah: Dar Al Fadhilah

Al Bahuti, Mansur bin Yunus. 2000. Kisyaf Al Qina’ an Matni Al Iqna. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1987. Sahih Al Bukhari. Kaherah: Dar Al Rayyan lil Turath.

Al Dasuqi, Muhammad I’rfah. Tt. Hasyiyah Al Dasuqi ala Syarhi Al Kabir. Keherah: Isa Al Babi Al Halabi.

Al Dhimyati, Abu Bakar bin Muhammad. Tt. Ia’nah Al Thalibin ala Hil Alfaz Fath Al Mui’n. Beirut: Dar Ihya Al Turath Al A’rabi.

Al Haddad, Abu Bakar bin Ali. Tt. Al Jauhara Al Naiyirah ala Mukhtasar Al Qaduri. Pakistan: Maktabah Haqaniyah.

Al Haitami, Ahmad bn Hajar. Tt. Tuhfah Al Muhtaj bi Syarhi Al Minhaj. Beirut: Dar Al Fikr.

Al Hathab Al Rai’ni, Muhammad bin Muhammad. 1995. Mawahib Al Jalil li Syarhi Mukhtasar Sidi Khalil. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Al Kalibuli, Abdur Rahman bin Muhammad. 1998. Majma’ Al Anhar fi Syarhi Multaqa Al Abhar. Al Kaherah: Dar Al Salam.

Al Khudairi, Ibrahim bin Salih. 2001. Ahkam Al Masjid fi Al Syariah Al Islamiyah. Riyadh: Dar Al Fadhilah lil Nayshr.

Al Mahyish, Muaz bin Abdullah. 1433H. Al Muamalat Al Maliyah fi Al Masjid wa Suwaruha Al Mua’sirah. Saudi: Jamiah Al Qashim.

Al Mighghani, Ali bin Abi Bakar. 2000. Al Hidayah Syarah Bidayah Al Mubtadi. Kaherah: Dar Al Salam.

Al Mubarakafuri, Shafiyyur Rahman. 2007. Al Rahiq Al Makhtum. Qatar: Wizarah Al Awqaf wa Al Syuun Al Islamiyyah.

Al Nawawi, Yahya bin Syaraf. 2011. Minhaj Al Thalibin. Jeddah: Dar Al Minhaj.

Al Qarafi, Ahmad bin Idris. 2004. Al Furuq. Beirut: Muassasah Al Risalah.

Al Qurthubi, Muhammad bin Ansar. 2006. Al Jami’ li Ahkam Al Quran. Al Mansurah: Al Maktabah Al Iman.

Al Zubaidi, Muhammad Al Murthadha. 1994. Taj Al A’rus min Jawahir Al Qamus. Kuwait: Matba’h Hukumah Al Kuwait.

An Nasai’, Ahmad bin Syuaib Al Kharasani. 2010. Sunan An Nasai’. Al Kaherah: Dar Al Hadis.

Heng, Jenice. 2014. “MND seeks view on idea of housing several places of worship under one roof”. Straitstimes. 11 Dec.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin. 2003. Ras Al Mukhtar ala Dur Al Mukhtar Syarah Tanwir Al Absar. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali Al A’sqalani. 1987. Fathu Al Bari Syarah Sahih Al Bukhari. Kaherah: Dar Al Rayyan lil Turath.

Ibnu Hazm, Ali bin Ahmad. Tt. Al Muhalla. Mesir: Matba’h Al Nahdhah.

Ibnu Hummam, Muhammad bin Abdul Wahid. 1977. Syarah Fathu Al Kadir. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Ibnu Kathir, Ismail bin Kathir. Tt. Al Bidayah wa Al Nihayah. Al Kaherah: Dar Al Manar.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al Qazwini. Tt. Sunan Ibnu Majah. Kaherah: Maktabah Al Babi Al Halabi.

Ibnu Manzur. 1999. Lisan Al A’rab. Beirut: Dar Ihya Al Turath Al A’rabi.

Ibnu Nujaim, Umr bin Ibrahim. 2002. Al Nahar Al Faiq Syarah Kanzu Al Daqaiq. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. 2004. Al Mughni. Kaherah: Dar Al Hadis.

Ibnu Rajab, Zainuddin. 1996. Fathul Bari Syarah Sahih Al Bukhari. Al Kaherah: Dar Al Haramain.

Ibnu Saad, Muhammad bin Saad. 1997. Al Thabaqatu Al Kubra. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Khaw Boon Guan. 2014. Housing Places of Worship. Mndsingapore.wordpress.com. 11 Dec.

Malik bin Anas. 1994. Al Mudawwanah Al Kubra. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Ministry of Communications and Arts. 2018. Singapore at a glance. www.sg.com. 2 Aug

Singapore departments of statistic. 2011. census of population 2010, statistical release, Demographic Characteristics, education, language and religion.N.pb.

The Economist. 2015. Singapore’s Economic Success. Youtube.com. 26 Mar