CABARAN PELAKSANAAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH DI NEGERI MELAKA The Challenges of Implementing the Enforcement of Syariah Criminal Law in Malacca

Main Article Content

Zurul Iman Zakaria
zaini Nasohah

Abstract

The implementation of Syariah criminal law enforcement in Malaysia often invites negative comments and polemic among the Muslim society. They always question the effectiveness of the implementation of this Syariah criminal law enforcement in curbing the activities that are against the Islamic rules. This article aims to examine to what extent the Syariah criminal law enforcement is implemented as provided under the Syariah Offences Enactment (Melaka state) 1991. This is a qualitative study which utilises documents analysis approach in its data collection. The study found that there were only 27 types of offences dealt with by the Enforcement Division of JAIM with concentration given related to sexual offences category.  There are 8 types of Syariah criminal offences that frequently occur in Malacca. They are cohabitation, indecent acts, adolescent pregnant out of wedlock, gambling, illegal sexual intercourse abetment, selling and eating food during Ramadan, illegal/unauthorized collection and drinking intoxicate drinks.  Hence, further studies should be undertaken to assist the Enforcement Division in identifying the weaknesses in enforcing the law and thereby able to improve and overcome the weaknesses in enhancing the Syariah criminal law execution.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zakaria, Z. I., & Nasohah, zaini. (2019). CABARAN PELAKSANAAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH DI NEGERI MELAKA. Malaysian Journal of Syariah and Law, 7(2), 13-26. https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i2.188
Section
Articles

References

ᶜAbd al-Qadir ᶜAudah. (t. th). Al-tasyriᶜ al-jana’iy al-Islamiy muqarinan bi al-qanun al-wadaᶜi. Lubnan: Dar al-katiba al-ᶜaza.

Abdullah al-sahli. (2004). Al-Isytiraq al-muᶜtamad fi al-jinayah ᶜala al-nafs bi al-qatl aw al-jarh, Madinah: Al-jamiᶜah al-Islamiyyah bi al-Madinah al-Munawwarah.

Abdul Monir Yaacob. (2009). Pelaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: satu Penilaian. Jurnal Fiqh, No.6, 1-20.

Alias Azhar (2018). Integrasi Hisbah dan Dakwah Dalam Prosedur Penguatkuasaan Undang-Undang Kesalahan Maksiat Dan Jenayah Khalwat Di Malaysia. Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 18, No. 1, 119-138.

Al-Mawardi. (1989). Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah. Beirut: Maktabah Dar Ibnu Qutaibah.

Azizah Mat Rashid et al. (2015). Pendekatan dakwah dalam Perlaksanaan undang-undang: kajian terhadap kesalahan berkaitan akhlak di Selangor. Kuala Lumpur: Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah 2015 (IRSYAD 2015), 1-12.

Azizah Mat Rashid et al. (2016). Ketidakseragaman peruntukan berkaiatan kesalahan moral dalam Enakmen Jenayah Syariah di Malaysia: Satu analisis. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah 2016 (IRSYAD 2016), 102-122.

Babbie E. 2010. The Practice of Social Research. USA: Wadsworth Cengage Learning.

Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Pahang) 2013.

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014.

Hussin Che Pa et al. (2016). Bidang Kuasa Eksklusif Mahkamah Syariah Selepas Pindaan Perkara 121(1a) Perlembagaan Persekutuan: Satu Penilaian. Malaysian Journal of Syariah and Law, Volume 3, 1-13.

Ibrahim Deris & Hanifah Haidar. (2015). Penggunaan Garis Panduan Dan Etika Dalam Penambahbaikan Perjalanan Penguatkuasaan Dan Pendakwaan Kesalahan Syariah. 27 Kanun (1), 102-121.

Ibrahim Anis. (2004). Al-Muᶜjam al-Wasit. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah.

Ibnu Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin bin Muhammad. (1999). Lisan al-ᶜarab, Beirut: Dar ihya’ al-turath al-ᶜarabiyy.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2010). Banci Penduduk dan Perumahan 2010. Diakses melalui https://www.statistics.gov.my/censusatlas/images/ReligionEN.pdf

Jasri Jamal. (2012). Pertambahan Bidang Kuasa Jenayah Syariah: Impaknya Terhadap Institusi Kehakiman Syariah Di Malaysia. Shariah Law Reports Articles, 2012, Vol.1, 1-7.

Jasri Jamal & Hasnizam Hashim. (2014). Transformasi Mahkamah Syariah di Malaysia: Keperluan Kajian Semula Terhadap Bentuk Hukuman bagi Kes-Kes Jenayah Syariah. Jurnal ᶜUlum Islamiyyah, Vol. 12, 87-103.

Jasri Jamal & Hasnizam Hashim. (2016). Hukuman Alternatif Di Mahkamah Syariah: Keperluanpenambahbaikan Peruntukan Perundangan Syariah Negeri-Negeri. Malaysian Journal of Syariah and Law, Volume 3,1-16.

Kamus Undang-Undang. (2008). Petaling Jaya: International Law Book Services.

Mohd Mustaffa Jusoh et al. (2017) Kelangsungan Syariat Islam Menerusi Perundangan Malaysia. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 13, Issue, 161-169.

Musa Awang (2015). Dimanakah kita dalam pemantapan pentadbiran keadilan Jenayah Syariah?. 27 Kanun (1), 55-84.

Nurhana. (2019). Keberkesanan Bahagian Penguatkuasaan (JAIM) dalam Menangani Kes Jenayah Syariah Negeri Melaka. Journal of Islamic, Social, Economics, and Development (JISED), 4(17), 1 – 11.

Paizah Hj Ismail. (2007). Kedudukan Mazhab Syafi’I dalam Undang-Undang Jenayah Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh, No. 4, 237-250.

Saᶜadi Abu Habib. (1993). Al-Qamus al- Fiqh lughah wa al-istilah. Syria: Dar al-Fikr.

Sabitha Marican. 2005. Kaedah penyelidikan sains sosial. Petaling Jaya, Selangor: Pearson

Prentice Hall.

Shamrahayu A. Aziz. (2007). Islamic Criminal Law in the Malaysian Federal Structure: A Constitutional Perspective. IIUM Law Journal 15, 101-120.

Siti Rahmaniah Bachok. (2010). Perlaksanaan penguatkuasaan kes hamil dan melahirkan anak luar nikah di negeri Melaka dan Negeri Sembilan: Satu kajian bandingan.

Siti Zubaidah Ismail. (2008). Dasar penguatkuasaan dan pendakwaan Jenayah Syariah di Malaysia: satu analisis. Jurnal Syariah, Jil. 16 (Keluaran Khas), 537-554.

Siti Zubaidah Ismail. (2010). Menangani Ajaran Sesat Di Kalangan Umat Islam: Perspektif Undang-Undang Dan Pentadbiran. Jurnal Syariah, Jil. 18, Bil. 2, 247-276.

Siti Zubaidah Ismail. 2012. Kajian Semula Terhadap Undang-Undang Jenayah Syariah. Dlm. Siti Shamsiah Md Supi (pnyt.). Korpus Undang-Undang Islam Di Malaysia: Semakan Dan Cabaran. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Siti Zubaidah Ismail. (2014). Hudud Dan Undang-Undang Jenayah Syariah Dalam Kerangka Perlembagaan Dan Sistem Perundangan “Dualisme”: Komitmen Perlaksanaan Ke Arah Membendung Jenayah Di Malaysia. Jurnal Syariah, Jil. 22, Bil. 2, 193-212.

Suryati Ishak. (2016). The costs of crime to the society in Malaysia. International Journal of Business, Economics and Law, Jil. 11, Isu 3, 13-18.

Syed Salim Syed Shamsuddin & Hasnizam Hashim. (2017). Konsep Pengawasan Moral Dan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Mengikut Perundangan Syariah. Malaysian Journal of Syariah and Law, Volume 6, 114-137.

Yusof Al-Qaradawi. (1998). Panduan memahami syariat Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi.

Zulfikri Yasoa. (2008). Kesalahan-kesalahan jenayah syariah di Mahkamah Syariah.

Zulkifly Muda. (2010). The concept of crime and criminal law in Islam. Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia: Samasa Press Sdn Bhd.