RUKUN-RUKUN AL-BAY’ DAN AL-IJARAH DALAM KITAB SULLAM AL-MUBTADI KARANGAN SYEIKH DAUD AL-FATANI : ANALISIS DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Principles of Al-Bay’ And Al-Ijarah In The book Sullam Al-Mubtadi Written by Syeikh Daud Al-Fatani: An Analysis within the Perspective of Maqasid Al-Syariah

Main Article Content

Mohd Faisal Mohamed
Mualimin Mochammad Sahid
Mohamad Zaharuddin Zakaria

Abstract

Perkembangan perbincangan mengenai fiqh muamalah bermula sejak perutusan Nabi Muhammad s.a.w. kerana salah satu aspek yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah ialah mengenai aspek-aspek perekonomian dan muamalah. Dengan berkembangnya tamadun Islam maka perbincangan mengenainya turut berkembang, terutamanya dengan kemunculan ahli-ahli fiqh dan mazhab-mazhab fiqh. Ahli-ahli fiqh adalah antara golongan yang telah memainkan peranan penting dalam mengemukakan idea berdasarkan dalil-dalil naqli mahupun aqli dan menyusun perbincangan mengenai fiqh muamalah dan ekonomi (Muhammad Nejatullah Siddiqi (1981). Ulama-ulama tradisi di Nusantara juga seperti Syeikh Daud al-Fatani tidak ketinggalan dalam memainkan peranan tersebut di Alam Melayu. Salah satu bahagian yang utama dalam perbincangan fiqh muamalah adalah mengenai al-Bay’ (jual-beli) dan al-Ijarah (sewa-menyewa). Sehubungan dengan itu, isu berkaitan yang timbul adalah mengenai prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah yang melatari perbincangan tersebut. Maka, kajian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah yang terkandung dalam Rukun al-Bay’ dan al-Ijarah dengan tumpuan terhadap salah satu karya beliau iaitu kitab Sullam al-Mubtadi dengan menggunapakai kaedah ‘Content Analysis’.

Article Details

How to Cite
Mohamed, M. F., Mochammad Sahid, M., & Zakaria, M. Z. (2017). RUKUN-RUKUN AL-BAY’ DAN AL-IJARAH DALAM KITAB SULLAM AL-MUBTADI KARANGAN SYEIKH DAUD AL-FATANI : ANALISIS DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH. Malaysian Journal of Syariah and Law, 5(2), 178-193. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/68
Section
Articles
Author Biographies

Mohd Faisal Mohamed

Pensyarah Kanan, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM

Mualimin Mochammad Sahid, DR

Pensyarah Kanan, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM

Mohamad Zaharuddin Zakaria

Pensyarah Kanan,  Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM

References

Ab. Mumin Ab. Ghani. (1994). Sistem Kewangan Islam dan Perlaksanaannya di Malaysia. Kuala Lumpur: JAKIM.
Abdul Rahman Abdullah. (2002). Sejarah Tamadun Islam. Batu Caves: Pustaka Ilmi.
Afzal-Ul-Rahman. (1994). Doktrin Ekonomi Islam. Terj. Zaharah Salleh. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ahmad Hidayat Buang. (2000). Studies in The Islamic Law of Contract : The Prohibition of Gharar. Kuala Lumpur: International Law Book Services.
Al-Bujairimi, Sulayman. (1950). Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala al-Manhaj. Kaherah : Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
Al-Haytami, MuÍammad bin Ahmad Ibn Hajar. (2001). Tuhfah al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Mahalli, Jalal al-Din. (t.th.). Kanz al-Raghibin. Kaherah: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.
Al-Maqdisi, Ibn al-Qudamah. (2004). Al-Mughni. Lubnan: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.
Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya. (2002). Rawdhah al-Tholibin. Beirut: Dar Ibn Hazm.
Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad. (1984). Nihayah al-Muhtaj ma’a Hasyiyah al-Syubramulusi wa Hasyiyah Rasyidi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Suyuti, Jalal al-Din. (t.th.). Asybah wa al-Nazhoir fi Qawaid wa Furu’ Fiqh al-Syafie’yah. Kaherah: Dar al-Bayan al-Araba.
Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. (t.th.). al-Umm. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Syarbini, Syams al-Din MuÍammad al-Khatib. (2006). Mughni al-Muhtaj. Kaherah: Dar al-Hadith.
Anas Zarqa. (1989). Islamic Economics : An Approach to Human Welfare. Petaling Jaya: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.
Asmadi Mohamed Naim. (2003). Maqasid Syariah dan Pemikiran Pengurusan Islam. Sintok: Universiti Utara Malaysia.
Daud bin Abdullah al-Fatani. (t.th.). Sullam al-Mubtadi. Pulau Pinang: Dar al-Ma’arif.
Hafiz Khalil al-Sakhawi. (2004). al-Bursah fi al-Fiqh al-Islami al-Mua’sir. Daqahliyah, Mesir: Al-Jami’ah al-Azhar.
Khurshid Ahmad. (1989). Problems of Research in Islamic Economics. Petaling Jaya: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.
M. Manzoor Alam. (1996). Perspectives on Islamic Economics. New Delhi: Qazi Publishers & Distributors.
Mat Saad Abd. Rahman. (1983). Penulisan Fiqh al-Shafi’i : Pertumbuhan dan Perkembangannya. Bangi: Ikatan Studi Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.
Muhammad Abdul Mannan. (1986). Islamic Economics : Theory and Practice. Cambridge: Hodder and Stoughton.
Muhammad Akram Khan. (1983). Issues in Islamic Economics. Lahore: Islamic Publications Limited.
Muhammad Nur bin Muhammad al-Fatani. (t.th.). Kifayah al-Muhtadi Syarh Sullam Mubtadi. Pulau Pinang: Dar Ma’arif.
Muhammad Nejatullah Siddiqi. (1981). Muslim Economic Thinking. Leicester: The Islamic Foundation.
_________________________. (1989). Pemikiran Ekonomi Islam : Satu Tinjauan Penulisan Semasa. Mohd. Amin bin Abdullah (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nor Mohamed Yakcop. (1996). Sistem Kewangan Islam di Malaysia : Teori, Amalan dan Prospek. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.
Ole R. Holsti. (1969). Content Analysis for The Social Sciences and Humanities. California: Addison-Wesley Publishing Company.
Raihanah Abdullah. (2010). “Pendekatan Kualitatif dalam Bidang Pengajian Islam” (Kertas Kerja Bengkel Penyelidikan Pengajian Tinggi di Auditorium Akademi Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 28 September 2010).
Robert Philip Weber. (1990). Basic Content Analysis. London: Sage Publications.
Suruhanjaya Sekuriti. (2006). Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. C. 2. Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti.
Wahbah al-Zuhayli. (2006). Al-Mu’amalah Al-Maliyyah al-Mu’asarah. C. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
Zaharuddin Abd Rahman. (2008). Wang, Anda dan Islam. Kelana Jaya: Truewea