PEMBUKTIAN MELALUI TELEVISYEN/ KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DALAM KES-KES JENAYAH: TINJAUAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

Main Article Content

wan abdul fattah wan ismail
Syahirah Abdul Shukor
Hasnizam Hashim
Ahmad Syukran Baharuddin

Abstract

Televisyen/ Kamera Litar Tertutup (Closed-Circuit Television) atau singkatannya CCTV diklasifikasikan sebagai dokumen elektronik. Sebarang rakaman elektronik, berdasarkan  tafsiran dalam Seksyen 3, Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 adalah termasuk dalam kategori dokumen dan diguna pakai sebagai salah satu kaedah pembuktian  termasuk dalam kes-kes jenayah. Pada 12 Julai 2017, satu pindaan telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan terhadap Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 (Pindaan 2017) yang memperuntukkan pegawai Penguat kuasa Agama Islam Negeri Kelantan untuk menggunakan gari terhadap suspek dan membenarkan video digunakan sebagai bahan bukti dalam perbicaraan bagi kes-kes jenayah termasuk zina, qazaf dan seumpamanya. Kertas kerja ini akan membincangkan pembuktian melalui CCTV dalam kes-kes jenayah Hudud, Qisas dan Takzir berdasarkan undang-undang Keterangan Islam. Perbincangan juga akan melihat sejauh manakah CCTV ini dapat dijadikan bahan bukti dan apakah Prosedur Operasi Standard (SOP)  yang perlu dilalui oleh pihak tertuduh mahupun pendakwa sebelum ia diterima sebagai bahan bukti bagi mensabitkan pertuduhan yang telah dibuat di dalam mahkamah.

Article Details

How to Cite
wan ismail, wan abdul fattah, Abdul Shukor, S., Hashim, H., & Baharuddin, A. S. (2018). PEMBUKTIAN MELALUI TELEVISYEN/ KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DALAM KES-KES JENAYAH: TINJAUAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(1), 87-103. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/101
Section
Articles
Author Biographies

wan abdul fattah wan ismail, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sanis Islam Malaysia

Assoc Prof Dr

Syahirah Abdul Shukor, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sanis Islam Malaysia

DR

Hasnizam Hashim, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sanis Islam Malaysia

DR

Ahmad Syukran Baharuddin, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sanis Islam Malaysia

DR

References

_____________ (2016) Section 90A Evidence Act 1950 of Malaysia: A Time for Review,
Proceedings. 5th. Annual International Conference on Law Regulation and Public Policy 30 - 31 May 2016, Hotel Fort Canning Singapore.
Akta Keterangan 1950
Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997
Abd al-Mutalib Abd. Razak Hamdan. (2007). Al-Da’wa wa Ithbatiha fi al-Fiqh al-Jina’I al-Islami. al-Iskandariyyah: Dar al-Fikr al-Jaami’, hlm. 21.
Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Kelantan) 2002 (Pindaan 2017
Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Pindaan 1984) (Akta 355)
Al-Dimyathi, Abu Bakar. (1993). Hasyiah I’anah al-Talibin. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Farahaidi, Abd. Al-Rahman al-Khalil ibn Ahmad. (t.t). Kitab al-Ain. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabiyy.
Al-Humaidhi, Abd. Al-Rahman Ibrahim. (1989). Al-Qadha’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah. Makkah: Maahad al-Buhuth al-‘Ilmiyyah.
Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad. (t.t). Kitab al-Takrifat. Al-Qaherah: al-Irsyad.
Al-Qurafi, Ahmad ibn Idris al-Sanhaji al-Misriyy al-Malikiyy. Al-Dzakhirah fii furu’ al-Malikiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Zuhailiyy, Muhammad Mustafa. (1994). Wasail al-Ithbat fi al-Syariah al-Islamiyyah wa-Muamalat al-Madaniyyah wa al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Riyadh: Maktabah al-Mu’ayyad.
Ibnu Abidin. (1995). Hasyiah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar fii Fiqh Mazhab al-Imam Abi Hanifah. Beirut: Dar al-Fikr
Ibnu Qayyim, Abu Abdullah Muhammad ibn Bakr. Al-Turuq al-Hukmiyyah fii al-Siyasah al-Syariyyah. Makkah: Dar Alam al-Fawaid.
Ibnu Taimiyyah, Ahmad. (2001). Majmu’ah al-Fatawa. Cetakan kedua. Juz 7, Al-Mansurah: Dar al-Wafa’, hlm 234. Lihat juga Ibnu Qayyim, 1996, ‘Ilam al-Muaqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz 1, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut, hlm. 71.
Jackson, A (2013) The Admissibility of Identification Evidence Made on the Basis of Recognition from Photographs Taken at a Crime Scene R v Doherty [2016] EWCA Crim 246, The Journal of Criminal Law.
Jal Zabdi Mohd. Yusoff. (2008). Pengenalan Undang-Undang Keterangan di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Mahmud Saedon A. Othman. (2003). Undang-Undang Keterangan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 42.
Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff dan Mohd Abu Hassan Abdullah (2017) Keterangan Dokumen Dalam Bentuk Digital di Mahkamah Syariah: Analisis Berkaitan Definisi serta Kebolehterimaannya di sisi Prinsip Syariah di Malaysia. Prosiding. The International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society, 4-5 Mac. 921-929
Muhammad Fawwaz (2008). Al-Wajiz fi al-Uqud al-Tijarah al-Elektroniyyah. ‘Amman: Dar al-Thaqafah, hlm 204.
Mutawalli, Mahmud Aisyh. (t.t). Dhamanat fii al-Qadha’ al-Islam. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, hlm. 103.
Mohamad Ismail Bin Hj. Mohamad Yunus, Ph.D. (2006). Kedudukan Bahan Bukti (Exhibit) Elektronik Dan Digital Dalam Keterangan: Masalah Dan Cabaran Masa Kini. Kuala Lumpur: The INSAF Publication.
Muslim, Ibn al-Hujjaj al-Qushairiy al-Nisaburiy. (1997) Sahih Muslim. Juz 11, Dar al-Hadith,
Al-Qaherah, hlm 77.
Paul, A. (2010). Evidence: Practie and Procedure. Selangor: LexisNexis Malaysia
Radrakrishna, G (2012) “Digital Evidence in Malaysia”, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 9, hlm 31-41.
Sulaiman Markus. (1981). Usul al-Ithbat wa Ijratuhu fii al-Mawad al-Madniyyah fii al-Qanun al-Misriyy. Al-Qaherah: Alam al-Kitab.
Utusan Malaysia (2010) UTM Hasilkan CCTV imej 3D”, http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0619&sec=dalam_negeri&pg=dn_16.htm

RUJUKAN KES
R v Doherty [2016] 80(4) Crim L J 234-236.
Munah Bte Ali lwn PP[1958] 1 MLJ 159.
Pendakwa Raya lwn Jawan Empaling [1996] 2 CLJ.
Pendakwa Raya lwn Datuk Haji Sahar Arpan [2007] 1 AMR.
Mohd Ali Jaafar v Public Prosecutor [1998] 4 MLJ.
Ahmad Najib bin Aris v PP6 [2009] 2MLJ 613, FC.