ARAK DAN MINUMAN-MINUMAN YANG MEMABUKKAN MENURUT PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB DAN FATWA

Main Article Content

Setiyawan Gunardi

Abstract

Syariat Islam telah mengharamkan penggunaan arak sebagai minuman dan telah menetapkan hukuman hudud kepada pesalah. Isu permasalahan yang timbul adalah dengan adanya pelbagai jenis minuman selain arak pada masa kini yang juga boleh memabukkan baik dengan prosesnya secara mutlak seperti bir mahupun perubahannya secara semula jadi seperti perapan anggur. Isu tersebut telah dibahaskan oleh para ulama’ fuqaha’ 4 mazhab. Arak bukan sahaja minuman yang dihasilkan dari perahan buah anggur, malah para ulama’ fuqaha’ empat Mazhab juga mendefinisikan arak sebagai segala minuman yang memabukkan. Akan tetapi, terdapat perselisihan pendapat antara mereka mengenai beberapa keadaan yang membolehkan sesuatu minuman itu dikategorikan sebagai arak. Mereka bersepakat dalam menetapkan 40 sebatan bagi hukuman had minum arak. Namun, Mazhab Hanafi berbeza dalam membahagikan hukuman had minum arak kepada dua iaitu hukuman had minum dan had mabuk. Selain itu juga, mereka mempunyai pandangan yang berbeza tentang syarat perbuatan minum itu bagi mensabitkan seseorang bersalah serta dihukum had minum arak. Oleh itu, kajian ini dibuat bagi menjelaskan perbezaan pendapat tentang arak di kalangan empat mazhab Islam dan fatwa ini.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gunardi, S. (2018). ARAK DAN MINUMAN-MINUMAN YANG MEMABUKKAN MENURUT PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB DAN FATWA. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(2), 61-71. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/144
Section
Articles

References

Beni Sarbeni. (2009). Ensiklopedi Fiqih Wanita. Jil. 2. Cet. 2. Bogor: Pustaka Ibnu Kathir.
E-fatwas. Makanan & Minuman: Arak. https://pibdcms.gov.bn. 27 Feb 2015.
al-Fara, A. Muhammad Sulaiman. (2009). Masaail fi al-Fiqh al-Muqaran 2. Gaza:Islamic University of Gaza.
Hasan Basri. (1993). Muzakarah Nasional Tentang Alkohol Dalam Produk Minuman. Jakarta: Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia.
al-Hilali, Salim bin ‘Ied. (2005). Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
https://almanhaj.or.id/1461-hadd-sakr-minuman-keras.html.
Hukum Jenayah Islam http://www.jais.gov.my/article/hukum-jenayah-islam. 11 Ogos 2017.
al-Jaziri, Abdul Rahman. (2002). Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah. Juz 5. Terbitan Kedua. Beirut: Dal al-Kitab al-‘Ilmiah.
al-Kasani, Ala Al-Din. (1982). Badai` al-Sanai` . J.5. Beirut: Dar Kutub al-Arabi.
al-Khin, Mustafa, Mustafa al-Bugha & ‘Ali al-Syarbaji. (2013). Al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Imam as-Syafi’ie. Jil. 3, Ed. 14. Damsyiq: Darul al-Kalam.
Nik Nizam Nasir. (2015). Aku Bukan Pendosa: 70 Dosa Besar yang Wajib Dihindar. Kuala Lumpur: Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd.
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Fatwa. http://www.muftiwp.gov.my. 9 Mac 2017.
Pusat Rujukan Persuratan Melayu @ DBP Malaysia, Kamus Dewan Edisi Empat http://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=hudud. 20 Ogos 2017.
Qardawi, Yusuf. (1998). Halal & Haram Dalam Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Jasmin Enterprise.
al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman bin al-‘Ash’as al-Azdi. (1983). Sunan Abi Daud “Kitab al-Asyribah”. No hadis 3682. Syria: Darul Hadis.
al-Sarakhasi. (1982). al-Mabsut. J. 24. Beirut: Dar al-Makrifah.