ISU-ISU BERKAITAN HUKUM PENGAGIHAN ZAKAT OLEH LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (LZS): ANALISIS DARI PERSPEKTIF TEKS FIQH TURATH JAWI

Main Article Content

Mohd Faisal Mohamed

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai beberapa isu mengenai pengagihan zakat yang dilihat menjadi perselisihan dari sudut hukum khusus di Lembaga Zakat Selangor (LZS). Permasalahan ini dikaji menurut perspektif syara’ dengan tumpuan rujukan terhadap teks fiqh turath jawi kerana ia dianggap sebagai sumber rujukan yang berautoriti dalam mengeluarkan hukum yang lebih sesuai dengan konteks Nusantara. Isu yang diketengahkan terdiri daripada empat perkara. Antaranya peruntukan asnaf amil digunakan bagi pengurusan asnaf muallaf dan riqab, agihan dana zakat di luar wilayah Selangor, bayaran perubatan pesakit kritikal sebagai asnaf al-gharimin dan pembayaran zakat kepada asnaf fakir dan miskin dalam bentuk latihan dan modal. Metodologi kajian yang diaplikasikan adalah ‘content analysis’.

Article Details

How to Cite
Mohamed, M. F. (2018). ISU-ISU BERKAITAN HUKUM PENGAGIHAN ZAKAT OLEH LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (LZS): ANALISIS DARI PERSPEKTIF TEKS FIQH TURATH JAWI. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(2), 93-99. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/147
Section
Articles

References

Al-Bujairimi, Sulayman. 1950. Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala al-Manhaj. Kaherah: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
Al-Haytami, Muhammad bin Ahmad Ibn Hajar. 2001. Tuhfah al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Mahalli, Jalal al-Din. t.t. Kanz al-Raghibin. Kaherah: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.
Al-Maqdisi, Ibn al-Qudamah. 2004. Al-Mughni. Lubnan: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.
Al-Marghinani, Burhan al-Din. t.t. Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi’. Kaherah: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.
Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya. 2002. Rawdah al-Tolibin.cBeirut: Dar Ibn Hazm.
Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad. 1984. Nihayah al-Muhtaj ma’a Hasyiyah al-Syubramulusi wa Hasyiyah Rasyidi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Suyuti, Jalal al-Din. t.t. Asybah wa al-Nazhoir fi Qawaid wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyah. Kaherah: Dar al-Bayan al-Araba.
Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. t.t. al-Umm. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Syarbini, Syams al-Din Muhammad al-Khatib. 2006. Mughni al-Muhtaj. Kaherah : Dar al-Hadith.
Arsyad al-Banjari. t.t. Sabil al-Muhtadin. Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Karya Putra.
http://www.zakatselangor.com.my/info-lzs/sejarah-lzs/
Hairunnizam Wahid & Sanep Ahmad. 2014. Faktor Mempengaruhi Tahap Keyakinan Agihan Zakat: Kajian Terhadap Masyarakat Islam di Selangor. Jurnal Ekonomi Malaysia. 48(2)(2014): 41-50.
Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2016, Lembaga Zakat Selangor.
Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2015, Lembaga Zakat Selangor.
Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2014, Lembaga Zakat Selangor.
Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2013, Lembaga Zakat Selangor.
Mohd Faisal Mohamed, Syed Salim Syed Shamsuddin, Mohammad Aizuddin Abdul Aziz & Abdullaah Jalil. 2017. Fiqh & Turath. Kuala Lumpur: Faqih Media.
Muhammad Nur bin Muhammad al-Fatani. t.t. Kifayatul Muhtadi Syarh Sullam Mubtadi. Pulau Pinang: Dar Ma’arif.
Mujaini Tarimin. 2005. Zakat: Menuju Pengurusan Profesional. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.