PENGLIBATAN WANITA SEBAGAI PENENTU DASAR DARI SUDUT PANDANG AL SIYĀSAH AL-SYARcIYYAH: KAJIAN KES SEKTOR PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA WOMEN INVOLVEMENT IN DECISION-MAKING FROM THE VIEWPOINT OF AL SIYĀSAH AL-SYARcIYYAH: A CASE STUDY ON THE ISLAMIC BANKING SECTOR IN MALAYSIA

Main Article Content

Syaryanti Hussin
Nabilah Yusof
Hasnizam Hashim
Norfadhilah Mohamad Ali
Fadhlina Alias
Muhammad Najib Abdullah
Muhammad Nizam Awang @ Ali

Abstract

Kerajaan Malaysia telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dan pelancaran pertamanya adalah pada tahun 1989 sehingga ke tahun 2020. Antara matlamat DWN, ialah perkongsian saksama antara wanita dan lelaki dalam memperoleh dan mengawal sumber dan peluang penyertaan serta menikmati manfaat pembangunan. Ini adalah peluang yang amat baik untuk menampilkan keupayaan wanita dalam semua sektor ekonomi negara. Kertas ini cuba menggariskan keserasian usaha ini dengan prinsip-prinsip al Siyāsah al Syarciyyah.yang memartabatkan tadbir urus yang baik, penglibatan holistik, keperluan manusia dan kepentingan bersama.   Kertas ini mengutarakan satu kajian kes yang meneliti lantikan wanita yang menganggotai lembaga pengarah bank dan badan penasihat Syariah bank di 16 buah institusi bank Islam di Malaysia dari tahun 2012 sehingga tahun 2018, suatu lantikan yang penting dan melibatkan pembuatan keputusan dalam sektor tersebut.  Kajian mendapati bahawa sungguhpun tenaga kepakaran Malaysia di dalam sektor perbankan Islam telah diiktiraf di persada antarabangsa, penglibatan wanita sebagai penentu dasar dalam tempoh masih tidak mencapai sasaran minima 30%. Kertas ini mencadangkan peningkatan penglibatan wanita dalam sektor ini. Penglibatan wanita secara umum dalam penentuan dasar juga adalah selari dengan semangat al Siyāsah al Syarciyyah untuk tadbir urus yang baik, penglibatan menyeluruh dan kelestarian pembangunan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hussin, S., Yusof, N., Hashim, H., Mohamad Ali, N., Alias, F., Abdullah, M. N., & Awang @ Ali, M. N. (2020). PENGLIBATAN WANITA SEBAGAI PENENTU DASAR DARI SUDUT PANDANG AL SIYĀSAH AL-SYARcIYYAH: KAJIAN KES SEKTOR PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA: WOMEN INVOLVEMENT IN DECISION-MAKING FROM THE VIEWPOINT OF AL SIYĀSAH AL-SYARcIYYAH: A CASE STUDY ON THE ISLAMIC BANKING SECTOR IN MALAYSIA. Malaysian Journal of Syariah and Law, 8(1), 69-80. https://doi.org/10.33102/mjsl.v8i1.230
Section
Articles

References

Abd al-Fattah ʿAmr. (1998). al-Siyāsah al-Syarʿiyyah Fī al-Ahwāl al-Syarʿiyyah. Jordan: Dār al Nafāis.

Al-‘Allamah Al-Humam, et al. (1990). al-Fatāwā al-Hindiyyah Fī Mazhab Imām Abī Ḥanīfah, Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-ʿArabī.

Al-Bukhārī, Muhammad b. Ismāʿīl Abū ‘Abdullah. (1981). Ṣaḥīh al-Bukhārī Bi Syarh al-Karamani Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-ʿArabī.

Al-Bustānī, Fuād Ifrām. (1973). Munjid al-Tullāb (15th ed.). Beirut: Dār al-Mashriq.

Al-Duraynī, Muḥammad Fatḥī. (1982). Khaṣāiṣ al-Tasyri‘ al-Islāmī Fī al-siyāsah wa al-Hukm. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Jabbari, Abd al-Muta`al. (n.d). al-Mar`ah Fīi al-Tasawwur al-Islamī (2nd ed.). Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Mawardī, Abūu al-Hasan Alī Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb al-Mawardī. (n.d). al-Aḥkām al-Sultāniyyah. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Qaradhāwī, Yūsuf. (2002). Min Fiqh al-Dawlah fil Islām (trans.). Arsil Ibrahim, Kuala Lumpur: ABIM.

Al-Razī, al-Sheikh al-Imām Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn ‘Abd al-Qāder. (1981). Mukhtar al-Sihah. Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-ʿArabī.

Al-Sharafiī, Muḥammad al Ḥasan al Ḥusain. (1987). Wilāyah al-Mar'ah fī al-Islām, Bahth Muqaranah, Kaherah: Universiti Cairo.

Al-Zubaydī, Sayed Muḥammad Murtadha. (1989). Ibrahim al-Turazi (ed.) Taj al ʿArus Min Jawhar al-Qāmus. Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-ʿArabī.

Barako, D., & Brown, A. (2008). Corporate social reporting and board representation: evidence from the Kenyan banking sector. Journal of Management and Governance, 12(4), 309-324.

Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010). The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation. Journal of Business Ethics, 97(2), 207–221.

Birindelli, G., Dell’Atti, S., Iannuzzi, A., & Savioli, M. (2018). Composition and Activity of the Board of Directors: Impact on ESG Performance in the Banking System. Sustainability, 10(12), 4699.

Campbell, K., & Mínguez-Vera, A. (2008). Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. Journal of business ethics, 83(3), 435-451.

Ghalib ‘Abd al-Kafī (1990). Awwaliyāt al Fāruq al-Siyasiyyah. Mansurah: Dār al Wafa’.

Ibn ʿĀbidīn, Zain al-Din ibn Nujaym al Ḥanafi. (1997). al-Bahru al-Rā’iq Syarḥu Kanz al-Daqāiq. Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin ‘Umar Abdel Aziz. (1998). Raddul Muhtār ‘Ālā al-Durr al-Mukhtaār, Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-ʿArabī.

Ibn alʿĀrabi, Abu Bakr. (1950), Muḥibbudīn al-Khāṭiīb (ed), al-cAwasim Min al-Qawāsim Fīi Tahqiq Mawāqif al Ṣaḥābah Ba‘da Wafāt al-Nabī s.a.w. Kaherah: al-Matba‘ah al-Salafiyyah.

Ibn al-Humam, Kamal al-Din Muhd Abd al-Wāhid Abd al-Hamid. (1995), Sharḥhu Fatḥ al-Qādir. Beirut : Dār al Kutub al ʿ‘Ilmiyyah.

Ibn Farhūn, IbrahimʿAli Muḥammad al-Madanī. (1995). Tabsurat al-Hukkām Fī Uṣūl al-ʿ‘Aqdhiyah wa Manāḥijl alAhkām. 2. Beirut: Dār al Kutub al ʿ‘Ilmiyyah.

Ibn Khaldūn,ʿAbdul Rahman (1978). Muqaddimah Ibn Khaldūn.(4th ed.). Beirut: Dār al Kutub al ʿ‘Ilmiyyah.

Ibn Taymiyah, Muḥammad Taqiyuddin Aḥmad al Harrani. (1961). Muḥammad Abdullah al Samman (ed). Al Siyāsah al Syar‘iyyah Fī Iṣlah al Ra‘i wa al Ra‘iyyah. Mesir: Matba‘ah al Jihād.

Ibrahim Anis et al,. (1972). al-Mu‘jam al-Wasīṭ. (2nd ed.) Istanbul: Maktabah al Islāmiyah.

Mohammad Monawer, A. T., Grine, F., Abdullah, M. F., & Mohd Nor, M. R. (2019). Do fatwas hamper Muslim women’s socio-economic participation in Malaysia? Journal of Nusantara Studies, 4(1), 232-245. http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol4iss1pp232-245.

Khallaf, Abd. al-Wahhab. (1987). Al Siyāsah al Syarciyyah. ( 3rd ed.). Beirut: Muassasah al Risālah.

Muḥammad Farid Wajdī. (1971). Dāirah Ma‘ārif alQarn al ‘Ishrūn. ( 3rd ed.). Beirut: Dār al-Ma‘rifah

Nafāis.