KONSEP MASLAHAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI): SATU TINJAUAN SYARAK KE ATAS LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA AGAMA The Concept of Maslahah in The Compilation of Islamic Laws of Indonesia (KHI): a Shari’a view on The Prohibition of Interreligious Marriage

Main Article Content

Akbar Sarif
Muhammad Aunurochim Mas’ad
Ridzwan Ahmad

Abstract

Misi Maslahah dalam Islam adalah untuk menjaga kehendak dan tujuan syarak dengan menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Oleh itu, maslahah bertujuan untuk mensejahterakan dengan menjamin kepentingan masyarakat secara adil demi kebahagian dunia dan akhirat. Banyak isu semasa yang dikaitkan dengan maslahah dalam menentukan status suatu hukum. Misalnya, pernikahan pasangan yang berlainan agama. Teks-teks syar’iy secara jelas telah menentukan status hukumnya. Namun begitu, ramai di kalangan cendikia muslim yang mencuba menggunakan pertimbangan maslahah dalam menentukan suatu hukum dengan mengetepikan prinsip yang sebenarnya asas ke atas maslahat tersebut. Kertas kerja ini memberikan tumpuan kepada hakikat maslahah mengikut pandangan ulama usul serta menganalisis pemakaian konsep tersebut dalam menentukan sesebuah hukum yang ditumpukan pada Kompilasi Hukum Islam.

Article Details

How to Cite
Sarif, A., Mas’ad, M. A., & Ahmad, R. (2017). KONSEP MASLAHAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI): SATU TINJAUAN SYARAK KE ATAS LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA AGAMA. Malaysian Journal of Syariah and Law, 5(2), 138-160. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/66
Section
Articles
Author Biographies

Akbar Sarif

Pelajar Doktor Falsafah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Muhammad Aunurochim Mas’ad

Pensyarah Kanan, Fakulti Syariah & Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Ridzwan Ahmad

Pensyarah Kanan, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

References

‘Abd al-Salam, Izz al-Din. (2000). Qawaid al-Kubra; al-Mawsum bi Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam, Dimasq: Dar al-Qalam, Cet. I, Jilid I.
‘Abd al-Mun‘im, Mahmud ‘Abd al-Rahman. (1999). Mu‘jam al-Mustalahat al-Alfaz al-Fiqhiyyah, Juz III, Qahirah: Dar al Fadilah
‘Abd Rahman, Jalal al- Din. (1983). al- Masalih al- Mursalah wa Makanatuh fi al- Tashri‘,T.T.P. Dar al -Kutub al- Jami’i , Cet I
Abdurrahman. (2004). Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
Abd Rahman, Jalal al- Din. (1992). Ghayah al- Wusul Ila Daqaiq Ilm al- Usul al- Adillah al- Mukhtalaf Fiha, Shubra: Matba‘ah al- Jabalawi, Cet I.
Abdul Hafidz.(2010). Larangan Pernikahan Antar Agama di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (Seminar International Hubungan Indoensia Malaysia 1-3 November 2010, Difakultas Sastra Universitas Andalas (UNAND) Padang, Kerjasama dengan University Malaya (UM) Kuala Lumpur, Balai Pengkajian Sejarah Nilai Tradisi(BPSNT) Padang).
Ade Fariz Fahrullah. (2007). “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam(CLD- KHI): Produk Fikih Liberal”, dalam Hukum Islam vol. VII. No. 5. (Juli 2007).
Ahmad Munif Suratmaputra. (2002). Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet I
Akbar Sarif. (2012). Analisis Perbandingan Konsep Maslahah dan Mafsadah antara Imam al-Ghazzali dan Imam al-Shatibi, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul Akedemi Pengajian Islam University Malaya.
Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad. (2013). Maslahah sebagai Metode Istinbat Hukum serta Aplikasinya dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis (International Seminar on Usul Fiqh 2013 in Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, Nilai, Negeri Sembilan, on 23-24 October 20013)
Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad. (2016). Kepentingan I’tibar al-Ma’al dalam Istinbat Hukum dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam Noor Naemah Abdul Rahman at. Al. , Maqasid al-Shari’ah: Konsep dan Pendekatan ( Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2016).
‘Alim, Yusuf Hamid. (1991). al Maqasid al’Ammah li al-Syariah al-Islamiyyah ,Virginia: The International Institut of Islamic Thought.
Andi Herawati.(2011). “Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil Ijtihad Ulama Indonesia”,dalam Hunafa; Jurnal Studia Islamika Vol. 8. No. 2. Desember.
Asmadi Mohamed Naim. (2003). “Maslahah dan Nas- Suatu Wacana Semasa”,dalam Jurnal Syariah, 11: 2, 2003, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM)
al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. (1977). Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak,(Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia
al Bugha, Mustafa Dib. (1993). Usul al- Tashri‘ al- Islam Athar al- Adillah al- Mukhtalaf Fiha fi Fiqh al- Islami, Dimashq: Dar al- Qalam
al- Buti, Muhammad Sa’id Ramadan. (2000). Dawabit al- Maslahah fi al- Shari‘ah al- Islamiyyah, Beirut: Mu’assasat al- Risalah, Cet VI
Al-GhazzÉlÊ.(2008). al- MustaÎfa Min ‘Ilm al- UÎËl, ‘Abd Allah MaÍmËd MuÍammad Umar( Muhaqiq), cet. 1, Beyrut: DÉr al- Kutub al-‘Ilmiyah
al-Jauziyyah, Ibn al-Qayaim. (1996). I’lam al Muwaqqi’in, Muhammad ‘Abd al Salam Ibrahim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz III.
Al- Juwayni. (1399). al- Burhan fi Usul al- Fiqh, Abd al-‘Azim al-Dib(Muhaqqiq), Juz II, Qatar: Kuliyyah al-Shari‘ah, Jami‘ah Qatar, Cet I.
Al Qarafi, Syihab al Din Abu al Abas Ahmad ibn Idris. (1973). Syarh Tanqih al Fusul fi Ikhtishar al Mahsul fi al Ushul, Thoha Abd al Rauf Sa’ad(Muhaqqiq), Beirut: Dar al Fikr, Cet I.
Al Razi, Fakhruddin Muhammad Ibn Umar ibn Husain. (t.t). al Mahsul fi Ilm Usul al Fiqh, Jabir Qiyadh al Alwani(Muhaqiq), Juz V, Beirut: Muassasah al Risalah.
al-Razi, Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn ‘Abd al-Qadir. (1967). Mukhtar al-Sihah, (Beyrut: Dar al Kutub al ‘Arabi, Cet I
al -Shafi‘I, Muhammad Ibn Idris. (2002). al- Umm, Juz VI, Beyrut: Dar al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, Cet I.
al- Syafi’I, Al-Imam.(t.t). al-Risalah, Ahmad Muhammad Syakir(ed), Beyrut: al-Maktabah al Ilmiyyah.
al- Sharbini, Syams al- Din Muhammad Ibn al- Khatib. (1997). Mughni al- Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al- Minhaj, Juz IV, Beyrut: Dar al- Ma‘rifah, Cet I.
al- Shawkani, Muhammad Ibn Ali. (2000). Irsyad al- Fuhul Ila Tahqiq al- Haq Min ‘Ilm al- Usul, Abi Hafs Sami Ibn al- ‘Arabi al- Ashra(Muhaqiq), Juz II, Riyad: Dar al- Fadilah, Cet I
Al-Syatibi. (2003). al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Muhammad ‘Abd Allah Darraz (muhaqqiq), Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, , Cet. III, Jilid II.
Al-Syatibi.(2003). al- I‘tisam, Sayyid Ibrahim(Muhaqqiq), Jilid I, Qahirah: Dar al-Hadith
al-Yasu’I, Al-Ab Luwis Ma’luf. (t.t). al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-‘Ulum, Beyrut: Matba‘ah al-Katulikiyyah, Cet XIX
al- Zuhayli, Wahbah. (1999). al- Wajiz fi Usul al- Fiqh, Dimasq: Dar al Fiqr, Cet, Ulangan I.
Hamid Fahmy Zarkasyi.(2009). “Framework Studi Islam”, dalam Jurnal Islamia, Vol. V No.1
H.A.R. Gibb. (1962). Mohammedanism: an Historial Survey, New York: oxford Unversity press, cet II.
Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Tahir. (2001). Maqsid al-Shari‘ah al-Islamiyyah, Jordan: Dar al-Nafa’is, Cet. II.
Ibn Manzur. (1994). Lisan al- ‘Arab, Juz II, Beyrut: Dar Sadir, Cet III
Ibn al Qudamah, Muaffaq al Din ‘Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. (1992). al- Mughni, ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al -Muhsin al- Turkiy(Muhaqqiq), Juz XI, Qahirah: Hijr, Cet II.
‘Imarah, Muhammad. (1997). al-Islam wa Darurah al-Taghyir, Kuwait: Majalah ‘Arobi, cet 1, 15 juli.
Khalif Muammar. (2009). Atas Nama Kebenaran Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal , Malaysia: Institut Alam dan Tamadun Islam, Cet II.
Mahdi Fadl Allah. (t.t). al-Ijtihad wa Al-Mantiq al-Fiqhi fi al-Islam, Beyrut: Dar al-Tali’ah
Mahmood Zuhdi HJ Ab Majid, Paijah Hj Ismail. (2006). Pengantar Pengajian Syariah, Kuala Lumpur: Al Baiyan Coorporation SDN.BHD, Cet II
Malik, Imam. (2005). al Muwata’, Riwayat Muhammad Ibn al-Hasan al- Shaybani, Taqiy al-Din al- Nadwi( Muhaqqiq), Juz III, Dimashq: Dar al- Qalam, Cet IV.
Masjfuk Zuhdi. (1993). Masail Fiqhiyah, Jakarta: Cv Haji Masagung.
Maris Yolanda Soemarno. (2009). Analisis atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri, Tesis Master Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan.
Mun’im A Sirry, ed.(2004). Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
Mohammad Monib dan Ahmad Nurchalish. (2008). Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Lintas Agama, Jakarta: Gramedia.
Mustafa Zayd. (2006). al-Maslahah fi al-Tashri‘ al-Islami, Mesir: Dar al-Yasar, Cet III
Qutb Musthafa Sanu. (2000). Mu’jam Mustalahat Usul al Fiqh, Dimasq: Dar al Fikr, Cet I.
Ridzwan bin Ahmad. (2004). Standard Maslahah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam Semasa di Malaysia, Thesis Doktoral Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam University Malaya
Siti Musdah Mulia et al, Menuju Kompilasi Hukum Islam(KHI) Indonesia yang adil Gender: Pokja Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama RI.
Syamruddin Nasutioan dan Zulkifli Mohd. Yusoff. (2009). “Konsep Nikah Lintas Agama dalam Al-Qur’an; Suatu Kajian Tafsir Tematik”,dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat: Ijtimaiyya, vol. 1. No. 1. Pebruari .
Zaydan, ‘Abd al- Karim. (2003). al-Madkhal li Dirasah al- Shari‘ah al- Islamiyyah, (Beyrut: Mu’assasat al-Risalah, Cet XVI.
Zarkowi Soeyoeti. (1999). “Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Muttaqien et.,al,- edit, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.