Faktor Luar Kawalan Dalam Penentuan Status Talak Tiga Sekali Lafaz di Mahkamah Syariah

Main Article Content

ZAINI NASOHAH
Mahfuzah Abd Shukor

Abstract

ABSTRAK


Perceraian melalui lafaz talak tiga dalam satu masa merupakan perkara yang diperselisihkan dikalangan fuqaha. Perbezaan pendapat ini turut mencorakkan keputusan-keputusan mahkamah dalam membuat pengesahan status lafaz talak berkenaan. Selain faktor lafaz sorih dan kinayah, terdapat faktor-faktor lain yang boleh menentukan status lafaz talak tiga sekali lafaz. Makalah ini bertujuan membincangkan kesan faktor-faktor luar kawalan suami yang melafaz talak dalam penentuan status talak tiga sekali lafaz di Mahkamah Syariah. Kajian ini adalah kajian kes menggunakan kaedah analisa kandungan. Data-data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dan perbandingan. Hasil analisis mendapati faktor lain yang dipertimbangkan oleh mahkamah dalam menentukan status kes talak tiga dalam satu lafaz ialah keadaan lafaz talak yang diucapkan dan keadaan suami sebelum, semasa dan selepas melafazkan talak. Ia merangkumi faktor-faktor luar kawalan iaitu sedar, paksaan, hilang pertimbangan, hilang kawalan diri dan kejahilan tentang kesan talak. Faktor-faktor tersebut boleh dibuktikan menerusi sumpah ataupun dokumen perubatan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
NASOHAH, Z., & Abd Shukor, M. (2018). Faktor Luar Kawalan Dalam Penentuan Status Talak Tiga Sekali Lafaz di Mahkamah Syariah. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(3), 41-48. Retrieved from http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/91
Section
Articles

References

Abu Dāwud Sulayman bin al-Ashcath. 2009. Sunan Abu Dāwud (Vol. 3). Beirut: Dar al-Risalah al-cIlmiyyah.

Abu Zuhrah, Muhammad. 1957. Al-Ahwal al-Shakhsiyyah. Dar al-Fikr al-cArabīy.

Al-Bassam, Abd Allah bin cAbd al-Rahman. 1992. Tawdhīh al-Ahkam Min Bulūgh al-Marām (Vol. 5). Arab Saudi: Dar al-Qiblah li al-Thaqāfah al-Islamiyyah.

Al-cAsqalāni, Ahmad bin cAli bin Hajar. 2001. Fathu al-Bāri bi Sharh Sahīh al-Bukhārīy (Vol. 9). Maktabah al-Malik al-Fahd al-Wataniah 'Ithna' al-Nashar.

Al-Jazirī Abd al-Rahman. 2003. Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-'Arba’ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Sayyid Sabīq. 2004. Fiqh al-Sunnah . Kaherah: Dar al-Hadith .

Al-Zuhaylīy, Wahbah. 1985. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 7). Damshik: Dar al-Fikr.

Azmee Haji Hussin & Wan Abdul Fattah. 2013. Pengesahan Lafaz Talak Tiga: Soro-tan Melalui Penghakiman Kes Di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jurnal Hukum 37 16: (1), 1-30.

Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman. 2005. Proses Penghakiman dan Men-jatuhkan Keputusan di Mahkamah Syariah: Satu Penilaian. Jurnal Hukum, 6(1), 189-213.

Haji Hanafiah lwn Rokiah. 1970. Jurnal Hukum , 2, 323.

Hassan bin Shafie lwn Sabariah bt Hamid, 10500-054-0007-2013 (Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Shah Alam 2013).

Jaafar bin Saidin lwn Nazlah binti Ismail, 10500-054-0014-2007 (Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Shah Alam 2007).

Mahad Ahmed Mohamed lwn Natasha binti Zolkeflee. (4 April, 2016). Jabatan Keha-kiman Syariah Selangor. Retrieved 24 Febuari, 2017, from www. jakess.gov.my/v4/index.php/koleksi-penghakiman-1/mrs-daerah

Mansor bin Sulaiman v Maharani Soekimi. 2015. Shariah Law Report, 2, 81-95.

Marziana bt Marzuki lwn Mohd Afandi bin Mohd Yusoff. 2009. Shariah Law Report, 3, 145-158.

Md Akhir bin Jaafar lwn Nor Anita bt Yusof , 10500-054-1119-2011 (Mahkamah Ting-gi Syariah Selangor Shah Alam 2011).

Mohd Hashim bin Mohd Noor v Hamsati bt Samori. (2009). Shariah Law Report (ShLR), 166-177.

Mohd Naim bin Hj Mokhtar. 2007. Tatacara Tuntutan Kes Kekeluargaan Di Mahkamah Syariah Di Malaysia. (T. Phd, Performer) Bangi , Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Nasran bin Mohamed & Mohd Naim bin Mokhtar. 2004. Pembubaran Perkahwinan Melalui Medium Elektronik Dari Sudut Fiqh Dan Undang-undang Keluarga Islam. Jurnal Hukum, 2(17), 127-136.

Muslim bin al-Hajjāj. (n.d.). Sahīh Muslim (Vol. 2). Beirut: Dar Ihya’ al-Thurāth al-cArabīy.

Najibah Mohd Zain. 2012. Semakan Semula Undang-undang Keluarga Islam. Dalam M. S. Siti Shamsiah, Korpus Undang-undang Islam Di Malaysia: Semakan Dan Caba-ran. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Othman bin Ali lwn Che Puteh binti Don, 10001-054-114-2003 (Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling Jaya 2003).

Raihanah Hj Abdullah. 2000. Talak Tiga: Analisis Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah. Jurnal Syariah, 8(2), 139-154.

Ramli bin Sulaiman v Rohani binti Ab Hamid. 2010. Jurnal Hukum, 30(1), 95-109.

Rokiah bt Sali lwn Ahmad Bostamam bin Yaacob. 2010. Shariah Law Report, 1, 121-131.

Rosmina binti Masran dan Mohammad Abdullah bin Ali. 2008. Jurnal Hukum, 25(2), 299-320.

Rosnita binti Samsuri lwn Azeme bin Hashim, 10005-054-1545-2015 (Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat 8 Oktober, 2015).

Shah Rufaizal bin Mohd Ariffin lwn Suzanna binti Awang, 10500-054-0012-2009 (Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Shah Alam 2009).

Shari Ezani bin Ab Rahim lwn Nurul Huda bt Osman. 2013. Shariah Law Report, 1, 35-42.

Zakaria @ Supar bin Ali v Hamzah @ Maznah bt Embong. 2011. Shariah Law Report, 2, 12-34.

Zaydān, cAbd al-Karīm. 1993. Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah fi al-Baiti al-Muslim (Vol. 8). Beirut: Muassasah al-Risalah.