PEWARISAN HARTA ORANG HILANG (AL-MAFQUD): TINJAUAN TERHADAP PANDANGAN SYARIAH DAN PERLAKSANAANNYA

Authors

  • Mushaddad Hasbullah Pensyarah Kanan
  • Mohamad Zaharuddin Zakaria Timbalan Pengarah
  • Zahari M ahad Musa Pensyarah Kanan

Abstract

Permasalahan berkaitan orang hilang (al-mafqud) merupakan isu yang sangat penting untuk dibincangkan khususnya setelah berlaku pelbagai kejadian yang melibatkan kehilangan orang-orang yang tidak dapat dikesan sama ada disebabkan oleh kecelakaan, perperangan, pemerdagangan manusia dan tidak kurang juga yang menghilangkan diri tanpa dapat dikesan. Kehilangan tersebut membawa kesan yang besar khususnya dalam pembahagian harta pusaka yang melibatkan bahagian orang hilang tersebut ataupun hartanya sendiri yang perlu dibahagikan kepada waris yang lain. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meneliti pendekatan yang paling sesuai dalam menyelesaikan isu pembahagian harta pusaka yang membabitkan orang hilang khususnya di kalangan umat Islam. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan pewarisan harta al-mafqud. Kajian Teks digunakan dengan merujuk kitab-kitab fiqh klasik dan baharu untuk mendapatkan maklumat kajian. Kajian mendapati terdapat beberapa kaedah untuk menyelesaikan pembahagian harta pusaka orang hilang. Justeru, penulis mengambil pendekatan yang paling sesuai dalam menentukan pembahagian tersebut dengan mengambil kira kemaslahatan semua pihak yang terlibat terutamanya ahli waris.   

Kata kunci: Pewarisan, harta pusaka, orang hilang, al-mafqud, syariah

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mushaddad Hasbullah, Pensyarah Kanan

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Mohamad Zaharuddin Zakaria, Timbalan Pengarah

Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam (IFWMI), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Zahari M ahad Musa, Pensyarah Kanan

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

References

Rujukan
Abu al-Abbas, Ahmad bin Muhammad, Ghamzu cUyun al-Basa’ir fi Sharhi al-Ashbah wa al-Naza’ir, Darul Kutub ‘Ilmiyyah, cetakan 1, 1985.
Abu al-Macali, Burhanuddin Mahmud Bin Ahmad, al-Muhit al-Burhani fi al-Fiqhi al-Nu’mani, Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyyah, cetakan 1, 2004.
Al-Ansari, Zakaria bin Muhammad, Asna al-Matalib, Darul Kitab Islami.
Al-Babarti, Muhammad bin Muhammad, Al-cInayah Shrah al-Hidayah, Darul Fikr, t.t.
Al-Bahuti, Mansur bin Yunus, Al-Raud al-Murbic Sharh Zaadi al-Mustaqnic , Muassah Risalah, t.t.
Al-Bahuti, Mansur bin Yunus, Kassyaf al-Qina’ ‘an Matni al-Iqna’, Darul Kutub ‘Ilmiyyah, t.t.
Al-Bayhaqi, Ahmad bin al-Husein, Sunan al-Kubra, Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyyah, cetakan 3, 2003.
Al-Burkati, Muhammad ‘Amim, Qawa’id al-Fiqh, Karachi, 1986.
Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad, Hashiah al-Dasuqi, Darul Fikr, t.t .
Al-Dusuqi, Muhammad bin Ahmad, Hashiah al-Dusuqi cala al-Sharh al-Kabir, Darul Fikr, t.t.
Al-Fardhi, Ibrahim bin Abdullah, al-cAzbu al-Faid, t.t .
Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, Al-Wasit fi al-Mazhab, Kaherah: Darussalam, cetakan 1, 1417.
Al-Hatab, Muhammad bin Muhammad, Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil, Darul Fikr, cetakan 3, 1992, t.t.
Al-Jamal, Sulaiman bin Umar, Futuhat al-Wahhab, Darul Fikr, t.t.
Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, Sharh al-Sirajiah, Matba’ah Halabi, 1944.
Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas’ud, al-Badaic Wa al-Sanaic, Darul Kutub ‘Ilmiyyah, cetakan 2, 1986.
Al-Khurashi, Muhammad bin Abdullah, Sharh Mukhtasar Khalil, Beirut: Darul Fikr, t.t.
Al-Lahim, Abdul Karim bin Muhammad, Al-Fara’id, Riyad: Maktabah Ma’arif, 1986.
Al-Mawardi, Ali bin Sulaiman, al-Insaf, Darul Ihya’ al-Turath al-Arabi, t.t.
Al-Musili, Abdullah Mahmud, al-Ikhtiar li Ta’lil al-Mukhtar, Kaherah: Halabi, 1937.
Al-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf, Raudah al-Talibin wa cUmdah al-Muftin, cetakan 3, vol. 6, Maktab Islami: Beirut, 1991.
Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, Raudatu al-Talibin, Beirut: Maktabah Islami, 1991.
Al-Qarafi, Shihabuddin bin Ahmad, al-Zakhirah, Beirut: Darul Gharbil Islami, 1994.
Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas, Nihayatu al-Muhtaj, Beirut: Darul Fikr, 1984.
Al-Saghdi, Ali bin Hussein, al-Natfu fi al-Fatawa, Amman: Darul Furqan, cetakan 2, 1984.
Al-Salum, Wasilah li Raghibin wa Bughyatu al-Mustafsidin fi cIlmi al-Faraid, Maktabah al-Rushd, 1988.
Al-Samarqandi, Muhammad bin Ahmad, Tuhfatu al-Fuqaha’, Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyyah, cetakan 2, 1994.
Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad, al-Mabsut, Beirut: Darul Ma’rifah, 1993.
Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad, Mughni al-Muhtaj, Darul Kutub ‘Ilmiyyah, cetakan 1, 1994.
Al-Zubaidi, Abu Bakr bin Ali, Al-Jauharah al-Niirah, Matba’ah khairiyyah, 1904.
Dama Afandi, Abdurrahman bin Muhammad, Majmac al-Anhar fi Sharh Multaqa al-Abhar, Darul Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t.
Ibn al-Shihnah, Lisanu al-Hukkam fi Macrifati al-Ahkam, Kaherah: Halabi, cetakan 2, 1973.
Ibn Manzur, Jamaluddin, Lisan al-Arab, Beirut: Darul Sadir, cetakan ke 3, 1993.
Ibn Nujaym, Zainuddin bin Ibrahim, Al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqaiq, Darul Kitab Islami, cetakan 2, t.t.
Ibn Qudamah, Abdul Rahman bin Muhammad, Al-Sharh al-Kabir ala Matni al-Muqnic, Darul Kitab ‘Arabi, t.t.
Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad, al-Kafi fi Fiqhi al-Imam Ahmad, Darul Kutub ‘Ilmiyyah, 1993.
Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad, al-Mughni, Kaherah: Maktabah Kaherah, 1968.
Khawajih, Ali Haidar, Durar al-Hukkam fi Sharhi Majallati al-Ahkam, cetakan 1, 1991.
Malik bin Anas, Al-Mudawwanah al-Kubra, Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan 1, 1994.

Published

2016-07-10

How to Cite

Hasbullah, M., Zakaria, M. Z., & ahad Musa, Z. M. (2016). PEWARISAN HARTA ORANG HILANG (AL-MAFQUD): TINJAUAN TERHADAP PANDANGAN SYARIAH DAN PERLAKSANAANNYA. Malaysian Journal of Syariah and Law, 4(1). Retrieved from https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/14