PELAKSANAAN SULH DALAM KES TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN MELIBATKAN HARTANAH DI MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA: SATU ANALISIS

APPLICATION OF SULH IN JOINTLY ACQUIRED PROPERTY CASES INVOLVING REAL ESTATE PROPERTY IN MALAYSIAN SHARIAH COURTS: AN ANALYSIS

Authors

  • Wan Azimin Wan Adnan Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
  • Ahmad Hidayat Buang Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

DOI:

https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no1.270

Keywords:

Syariah Courts , Sulh, real estate property, harta sepencarian

Abstract

Abstract in English:

Sulh has played a role in resolving disputes between the parties in jointly acquired property cases in the Syariah court. Based on the legislation and practice direction, the case of jointly acquired property is sorted beforehand to be dealtby sulh officer before going through the litigation proceedings if the Majlis Sulh failed. The limited jurisdiction of the Syariah court in land administration makes the sulh process a challenging task. This study examines the approach and issues of implementation of sulhin resolving jointly acquired property cases involving real estate. This study uses qualitative data collection through documents and interviews. Descriptive content analysis is used to analyze the data collected and judgement in reported and unreported cases that have successfully assisted the court in facilitating the case of harta sepencarian. It is found that the successful resolved case is depending on the commitment and skills of the sulh officers in handling it as well as the cooperation of the parties. Various approaches have been taken for the settlement of harta sepencarianin accordance with the agreement of the parties and thestatus of related real estate property. However, the settlement is still subject to Islamic lawand statute. This study is the basis for the Malaysian Syariah Judiciary Department (JKSM) to improve the existing application of sulh and to create uniformity of guidelines for the effective implementation of sulh throughout the Syariah Courts in Malaysia.

 

Abstract in Bahasa Melayu:

Sulh telah berperanan di dalam menyelesaikan pertikaian pihak-pihak di dalam kes tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Syariah. Berpandukan kepada perundangan dan Arahan Amalan, kes tuntutan harta sepencarian diagihkan terlebih dahulu untuk tindakan Pegawai Sulh sebelum melalui prosiding litigasi sekiranya Majlis Sulh menemui kegagalan. Keterhadan bidangkuasa Mahkamah Syariah dalam pentadbiran tanah menjadikan proses sulh suatu tugas yang mencabar. Kajian ini mengkaji pendekatan dan isu-isu pelaksanaan sulh di dalam penyelesaian kes tuntutan harta sepencarian melibatkan hartanah. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif melalui metode dokumentasi dan temu bual di dalam pengumpulan data. Analisis kandungan secara deskriptif digunakan bagi menganalisis data yang dikumpulkan dan penghakiman bagi kes-kes yang telah dilaporkan dan tidak dilaporkan. Kajian ini mendapati bahawa sulh telah berjaya membantu mahkamah di dalam mempercepatkan kes tuntutan harta sepencarian bergantung kepada komitmen dan kemahiran pegawai-pegawai sulh di dalam mengendalikannya serta kerjasama pihak-pihak. Pelbagai pendekatan telah diambil bagi penyelesaian kes tuntutan harta sepencarian melibatkan hartanah mengikut persetujuan pihak-pihak dan status hartanah yang berkaitan. Namun, penyelesaian tersebut adalah masih tertakluk kepada hukum syarak dan undang-undang. Kajian ini menjadi asas kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) bagi pemantapan pelaksanaan sulh sedia ada dan penyediaan garis panduan yang seragam bagi pelaksanaan sulh yang berkesan di seluruh Mahkamah Syariah di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ainul Jaria Maidin & Intan Syahrina (2010), “Alternative Dispute Resolutionfor ResolvingUse andEnvironment Disputes in Malaysia” dalam Mediation in Malaysia : The Law and Practice, hal. 192-193.

Akmal Hidayah Halim (2018), Administration of Estates in Malaysia Law and Procedure(Subang Jaya: Sweet & Maxwell, 2018) hal. 51-52.

Alāwī, Bughyah al Mustarsyidīn (1952), (Thailand: Maktabah wa Matba’ah Muḥammad al-Nahrī wa Awlādihī, 1952) hal 159.

Ibrahim bin Lembut (1429H), “Kaedah dan Keseragaman di dalam Pembahagian Harta Sepencarian Harta Pusaka Islam”, JH (1429H) Jld.25 Bhg. 1, hal. 11.

Jessica Pearson & Nancy Thoennes (1985), MediationVersus the Courts in Child Custody Cases, 1 Negotiation J. (1985), 235.

Mohd. NorhusairiMat Hussin (2014), “Konsep Sumbangan dalam Penentuan Pembahagian Harta Sepencarian di Mahkamah Syariah: Perspektif Sosio-Perundangan”, (Tesis Doktor Falsafah Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2014), hal. 262.

Muhammad Naqib Ishan Khan & Ashgar Ali ed.(2010), Mediation in Malaysia : The Law and

Practice, ed. (Petaling Jaya : LexisNexis).

Noorul Huda Sahari et al (2015), The Effectiveness of Sulh on Matrimonial Asset Division after Death of Spouse, Pertanika J. Soc. Sci.& Hum. 23 (S): 141 – 152.

Norman Zakiyy, Chow Jen-Tchiang (2010). Court-Annexed Mediation in Resolving Disputes Relating To Family in Malaysia, What We Need To Know Before We Go Forwarding,Malaysian Journal of Syariah and Law, 2, hal. 145.

Raihanah Azahari (2008),Sulh Dalam Kes Kekeluargaan Islam. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2008) hal. 150.

Salleh Haji Buang (1998), “Ke Arah PengIslaman Kanun Tanah Negara” dalam Makalah Undang-undang Menghormati Ahmad Ibrahim. (Kuala Lumpur: DBP, 1998) hal. 176-178.

Wan Azimin Adnan dan Ahmad Hidayat Buang (2019). Pelaksanan Sulh dalam Kes melibatkan tuntutan Hartanah Orang-Orang Islam di Mahkamah Syariah di Malaysia: Tinjauan Terhadap Kajian Lepas, Journal of Shariah Law Research (2019) V(1) 27-54.

Buletin Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Negeri Sembilan (JKSNNS) Siri 1/2018, Bil 19.

Pembentangan Hakim Mahkamah Tinggi Malaya, Dato Lim Chong Fong dalam AIAC-CMC Webinar – Judiciary and ADR – Embracing Mediation for Justice Post Covid -19 pada 27 Jun 2020, 5.30 petang

STATUT

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998

Kanun Tanah Negara 1965

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Terengganu 2001

Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960

Arahan Amalan No. 5 Tahun 2003

Arahan Amalan No. 5 tahun 2006

Arahan Amalan No. 6 Tahun 2006

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2010

Arahan Amalan No 7 tahun 2015

Published

2021-06-09

How to Cite

Wan Adnan, W. A., & Buang , A. H. (2021). PELAKSANAAN SULH DALAM KES TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN MELIBATKAN HARTANAH DI MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA: SATU ANALISIS: APPLICATION OF SULH IN JOINTLY ACQUIRED PROPERTY CASES INVOLVING REAL ESTATE PROPERTY IN MALAYSIAN SHARIAH COURTS: AN ANALYSIS. Malaysian Journal of Syariah and Law, 9(1), 137–152. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no1.270