MODEL PUSAT SEHENTI PENGURUSAN HARTA PUSAKA ISLAM (FARAID)

THE MODEL OF FARAID ONE-STOP CENTRE (FOSC)

Authors

  • Mushaddad Hasbullah
  • Azman Ab. Rahman Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
  • Abdul Manan Ismail Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
  • Ahmad Zaki Salleh Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mohamad Zaharuddin Zakaria Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
  • Zahari Mahad Musa Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mohd Nasir Abdul Majid Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
  • NorFatihah Amlin Ab Ghani Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no1.293

Keywords:

Pusat Sehenti, Faraid, Harta Pusaka, Model, Efisien

Abstract

Abstract in English:

Faraid is a set of rules and principles that regulates the distribution of a Muslim’s property upon his death which is based on the Sharia law. In Malaysia, the Islamic jurisdiction including the management of inheritance is under the administration of the state. However, from what we can see recently, the management of inheritance property still requires improvement and transformation in the perspective of management and administration. The average unclaimed worth of assets by the deceased's family members is valued at around RM 60 billion due to the lack of knowledge regarding the management of inheritance. Lack of knowledge on the role of the inheritance’s agencies among the Muslim society is also the main challenge in assisting them to resolve their disputes in property distribution. Hence, it is suggested that a Faraid One-Stop Centre will assists the Muslim community in settling the issues of inheritance efficiently. The Faraid One-Stop Centre (FOSC) model is a combination of all the inheritance management agencies under one roof or at one place. The model of FOSC consist of five agencies which are Faraid USIM Consultant (FUSACA), Small Estate Division of the Land Office, Amanah Raya Berhad, State's Religious Authority and the proposed Agency of Legal Aid and Advisory Services of Faraid USIM Consultant (FUSACA) is the most important agency in making decisions and giving advise to customers. Meanwhile, Small Estate Division of the Land Office is the agency that compiles all the inheritance cases. The Amanah Raya Berhad manages matters regarding the movable properties and grants the Letter of Declaration or Order. State's Religious Authority or Council will perform the valuation process of the property. Whereas The Agency of Legal Aid and Advisory Services will help in giving legal advise to the customers if needed and represent the clients in the court of law. The Model of FOSC may become a reference and guidance to the related agencies of inheritance to develop FOSC in each state in Malaysia. This model will improve the management and administration of inheritance to the next level, making the process of inheritance division and manangement easier for the people.

 

Abstract in Malay:

Faraid merupakan sebuah sistem pengurusan harta selepas kematian yang dianjurkan oleh Islam. Di Malaysia, bidang kuasa hal ehwal Islam termasuk pengurusan harta pusaka adalah terletak di bawah kuasa pentadbiran negeri. Walau bagaimanapun, sistem pengurusan harta pusaka pada masa kini dilihat masih memerlukan kepada penambahbaikan dan transformasi dari sudut pengurusan dan pentadbirannya. Anggaran sebanyak RM60 bilion harta masih belum dituntut disebabkan oleh kesedaran masyarakat tentang pengurusan harta pusaka masih lagi di tahap yang rendah di samping kekeliruan dengan wujudnya pelbagai agensi yang menguruskan harta pusaka. Justeru, pembangunan model pusat sehenti pengurusan harta pusaka atau FOSC (Faraid One-Stop Centre) ini merupakan sebuah inisiatif yang dibangunkan untuk memudahkan masyarakat menyelesaikan masalah berkaitan harta pusaka dengan lebih efisien. Model pusat sehenti pengurusan harta pusaka (FOSC) ini menyatukan semua agensi-agensi yang terlibat dengan pengurusan harta pusaka di bawah satu pusat bagi memudahkan pengurusan harta pusaka. Model FOSC terdiri daripada lima agensi iaitu Faraid USIM Consultant (FUSACA), Bahagian Harta Pusaka Kecil, Amanah Raya Berhad, Majlis Agama Islam Negeri dan Agensi Guaman & Perundingan. Faraid USIM Consultant (FUSACA) dijadikan agensi yang berperanan penting dalam membuat keputusan dan memberi khidmat nasihat kepada pelanggan. Manakala, Bahagian Harta Pusaka Kecil sebagai agensi yang merekod kes yang dipohon dan diselesaikan dan Amanah Raya Berhad merupakan agensi yang menguruskan hal yang melibatkan harta alih dan mengeluarkan Akuan atau Arahan bagi harta alih. Majlis Agama Islam Negeri menyediakan khidmat pengiraan jumlah nilaian dan bahagian harta pusaka dan Agensi Guaman & Perundingan sekiranya pelanggan memerlukan khidmat peguam atau nasihat. Model FOSC ini boleh menjadi rujukan dan panduan kepada agensi berwajib berkaitan harta pusaka dalam mewujudkan pusat sehenti di negeri masing-masing. Model FOSC ini juga amat diyakini dapat memperkasakan pengurusan harta pusaka di Malaysia dan secara langsung dapat memudahkan masyarakat menguruskan harta pusaka secara mudah dan sahih.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Aziz & Nordin. (2015). Perception Towards Planning to Waqf, Wasiyyah and Faraid in Islamic Wealth distribution: Malaysian Perspective. Journal of Scientific Research and Development 2(12)

Abdul Hakim Mohammed, Abdul Hamid Hj. Mar Iman & Adibah Awang. (2009). Pembangunan Harta Tanah dan Pelestarian. Seminar Pembangunan Harta Tanah Kebangsaan Menurut Perspektif Islam. Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Ahmad Hidayat Buang. (2009). Pengurusan Harta Keluarga Mengikut Islam dan Realiti Semasa di Malaysia; Jurnal Bil.2. (IKIM), Kuala Lumpur.

Ahmad Termizi Abdullah. (2017). Pelaksanaan Pembahagian Harta Pusaka Berdasarkan Faraid: Kedudukan dan Perlaksanaannya mengikut Undang-undang dan Amalan Guaman di Malaysia.

Amir Bahari. (2012). Soal Jawab Wasiat Islam. Perpustakaan Negara Malaysia. Telaga Biru Sdn. Bhd.

Bibi Nur Adila Zulkafli & Md Yazid Ahmad. (2016). Kekangan dan Penyelesaian Kelewatan Pengurusan Aset Pusaka Tak Alih Orang Islam di Malaysia. Islamiyyat 38(1).

Resali Muda. (2016). Harta Pusaka Islam di Malaysia: Antara Perundangan dan Pentadbiran dalam Malaysia Journal of Syariah and Law. Malaysia Journal of Syariah and Law. Volume 4-2016.

Faridah Ahmad, Fauziah Mohd. Nor & Alias Azhar. (2017). Sejarah Pelaksanaan Hak Pewarisan Pusaka pada Zaman Jahiliah dan Zaman Pasca-Islam : Kajian Perbandingan.

Fazira Bt. Shafie, Wan Zahar Wan Yusoff &Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus. (2014). Pengurusan Harta Tanah di Malaysia menurut perspektif Islam: Isu dan Cabaran bagi Perwarisan Harta dalam Konteks Pembangunan Modal Insan; Prosiding Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan 2004 (INSAN 2014), Batu Pahat, Johor, 9-10 April 2014.

Mahamad Naser Disa. (2007). Kertas Kerja yang Bertajuk: Isu Perundangan dalam Pengurusan dan Pentadbiran Harta Orang Islam di Malaysia, yang dibentangkan semasa Konvokesyen Perwarisan dan Pusaka Islam Malaysia anjuran ARB pada 12-14 Jun 2007 bertempat di Hotel Residency, Universiti Tenaga Nasional.

Ismail Omar, Asiah Othman, Djurjani Wardata & Prijono Nugroho Djojomartono. (2012). Strengthening the Structure of Development Land Market in Kampung Baru, Kuala Lumpur – Transaction Cost of Institutional Economics Analysis Perspective. Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Md. Yazid Ahmad. (2005). Polisi Umum Pentadbiran Tanah Era Khalifah ‘Umar bin Al-Khattab; Jurnal Isu Syariah dan Undang-undang Siri 22, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Khairy Kamarudin & Azwan Abdullah. (2016). Amalan Pembahagian Faraid di Malaysia.

Muhammad A. (2006). Isu-isu dan Masalah-masalah dalam Pengurusan Pembahagian Harta Kecil. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta dalam Islam.

Muhammad Ali Ash-Shabuni. (1996). Pembahagian Harta Kepada Waris Menurut Islam. Percetakan Syria.

Muhammad al-Zuhaili. (2012/1433). al-Faraid wa al-Wasoya, cet.1. Damsyik: Dar al-Mustaffa.

Muhammadul Bakir Yaakub & Khatijah Othman. (2011). Konflik Pembahagian Harta Pusaka dan Krisis Identiti dalam Institusi Kekeluargaan Masyarakat Melayu: Satu Tinjauan dari Perspektif Islam. Procedia-Social & Behavorial Sciences.

Mustaffa Khin, Mustaffa Bugho & Ali As-Sharbanji. (2013). Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam Al-Syafie, cet.14,, 282. Damsyik: Dar al-Mustaffa.

Naziruddin Abdullah. (2005). Polisi Pentadbiran dan Pengurusan Tanah : Analisis Perbandingan Antara Kanun Tanah Negara dan Hukum Islam. Jurnal Syariah.

Wan Suraya Wan Hassin. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi Harta Pusaka Beku di Malaysia. Proceeding of the 3rd International Conference on Management & Muamalah 2016 (3rd ICOMM) 2016.

Published

2021-06-09

How to Cite

Hasbullah, M., Ab. Rahman, A. ., Ismail, A. M., Salleh, A. Z., Zakaria, M. Z., Musa, Z. M. ., … Ab Ghani, N. A. (2021). MODEL PUSAT SEHENTI PENGURUSAN HARTA PUSAKA ISLAM (FARAID): THE MODEL OF FARAID ONE-STOP CENTRE (FOSC). Malaysian Journal of Syariah and Law, 9(1), 114–124. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no1.293