PENGESAHAN ANAK TAK SAH TARAF - PROTOKOL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERUNDANGAN SYARIAH MENGGUNAKAN METODE KAJIAN KES

VERIFICATION OF ILLEGITIMATE CHILDREN - SHARIAH LAW TEACHING AND LEARNING PROTOCOL USING CASE STUDY METHOD

Authors

  • Lukman Ab Mutalib Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Osama Ibraim Ayad Sawan Embassy of Libya, SHIS QI 15 chácara 26, Lago Sul 71.600-750, Federative Republic of Brazil

DOI:

https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.427

Keywords:

case study, teaching and learning, legal studies, kajian kes, metode PdP, kajian berasaskan masalah, anak tak sah taraf, pengesahan taraf anak

Abstract

The issue of verifying the status of children is a recurring topic within the community. Unfortunately, amidst the numerous daily issues that arise, this particular matter tends to be overlooked. While it was previously a prominent subject of discussion across different societal levels, it has been overshadowed by subsequent concerns. One contributing factor to this is the absence of a definitive ruling from an authoritative religious body in Malaysia. Additionally, disagreements among scholars on this matter persist, compounded by the fact that religious affairs fall under the jurisdiction of the Sultan, the King, and the States as stipulated in Article 3(2) of the Federal Constitution and the Eighth Schedule II of the same Act. This study adopts a problem-based learning approach commonly employed in Shariah lectures. Its objectives encompass cultivating critical thinking among law pupils/students to objectively identify problems, generate solutions, and subsequently justify those solutions. Throughout this process, students are encouraged to explore various methods of data collection and analysis, thereby comprehending and analyzing the study's underlying concepts. The analytical techniques employed encompass descriptive, deductive, inductive, and comparative analysis. The outcomes of this systematic problem-solving process facilitate a comprehensive understanding of legal issues, thereby contributing to the development of law students' skills, particularly in Shariah, when confronted with similar cases. This study suggests the application of a case study-based approach, similar to the one employed here, to other relevant cases. By doing so, the skills of law pupils/students, particularly in the field of Shariah, can be enhanced, leading to more effective learning and teaching processes.

 

Abstrak

Isu pengesahan taraf anak adalah antara isu yang sentiasa menjadi perbincangan dalam kalangan masyarakat. Walau bagaimanapun pun isu ini tenggelam timbul di tengah berbagai-bagai isu yang datang setiap hari. Sekejap ia menjadi isu yang panas sehingga dibincangkan dalam pelbagai peringkat masyarakat, namun ada ketikanya ia tenggelam dibawa arus oleh isu-isu lain yang datang kemudian.  Salah satu puncanya ialah kerana belum ada satu kata putus yang tuntas dari badan agama yang berautoriti di Malaysia. Tidak dapat dinafikan antara sebab perkara ini berlaku adalah kerana wujud perbezaan pandangan dalam kalangan ulama berkaitan isu ini di samping urusan agama adalah terletak di bawah bidang kuasa sultan, raja dan negeri-negeri seperti yang termaktub dalam Perkara 3 (2) Perlembagaan Persekutuan dan jadual kelapan senarai II dalam undang-undang yang sama. Makalah ini ditulis sebagai sebahagian dari kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan masalah (problem-based learning) yang dijalankan di dalam kelas perundangan Syariah. Tujuan kajian ialah mengasah pemikiran pelajar undang-undang dalam mengenal pasti masalah secara objektif, menyediakan jawapan kepada masalah yang dihadapi dan akhirnya mewajarkan penyelesaian masalah yang dibuat. Dalam proses ini pelajar digalakkan meneroka pelbagai metode pengumpulan dan analisis data dalam memahami konsep, mencerna dan menganalisis kajian. Antara metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif, deduktif, induktif dan perbandingan. Hasil proses ini membolehkan pelajar boleh memahami dengan jelas proses penyelesaian masalah secara sistematik. Ia seterusnya memberi impak kepada penyelesaian masalah berkaitan perundangan dengan lebih terperinci, jelas dan sistematik sekali gus menyumbang kepada peningkatan tahap kemahiran pelajar undang-undang khususnya Syariah dalam menyelesaikan sesuatu kes. Makalah ini mencadangkan agar proses pembelajaran dan pengajaran berasaskan kajian kes seperti ini diadaptasikan kepada kes-kes lain yang berkaitan agar kemahiran tersebut dapat diterapkan kepada pelajar undang-undang khasnya dalam bidang Syariah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-Khin, M., al-Bughā, M., & al-Sharbajī, A. (2013). al-Fiqh al-Manhajī ʿalā Mazhab al-Imām al-Shāfiʿī (14th ed. Vol. 3). Damsyik: Dar al-Qalam.

Al-Naysabury. Muhammad b Abdullah Abu Abdullah al-Hakim (1990) Mustadrak Ala al-Sahihayn. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Sartawiyy, Mahmud cAliyy. (1997). Sharh Qanun al-Ahwal al-Syahsiyyah. Amman: Dar al-Fikr.

Ibnu Farhun. Burhan al-Din Ibrahim ‘Ali b Muhammad (1986). Tabsirat al-Hukkam Fi Usul al-Aqdiyyah Wa Manahij al-Ahkam. Kaherah: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah.

Karma, Ahmad cUjaj. (1427H). Al-Idarah fi ‘Asr al-Rasul s.a.w. Kaherah: Dar al-Salam.

Muhammad b Futuh al-Humaydi (2002) al-Jam’u Bayn al-Sahihayn al-Bukhary wa Muslim. Jil. 1. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Shalabiyy, Muhammad Mustafa. (1977). Ahkam al-Usrah Fi al-Islam Dirasah Muqaranah Bayna Fiqh al-Mazahib al-Sunniyyah Wa al-Mazhab al-Ja’fariyyah Wa al-Qanun. Beirut: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyyah.

Wan Azmi lwn Nik Salwani [1991] Jurnal Hukum 192.

Wan Khairi Wan Azmi v Farah Nurliliana Jauhari [2011] 1 CLJ (Sya) 344.

Zaydan, cAbd al-Karim. (2011). Nizam al-Qada’ Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasat al-Risalah.

Published

2023-05-13

How to Cite

Ab Mutalib, L., & Sawan, O. I. A. (2023). PENGESAHAN ANAK TAK SAH TARAF - PROTOKOL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERUNDANGAN SYARIAH MENGGUNAKAN METODE KAJIAN KES: VERIFICATION OF ILLEGITIMATE CHILDREN - SHARIAH LAW TEACHING AND LEARNING PROTOCOL USING CASE STUDY METHOD. Malaysian Journal of Syariah and Law, 11(1), 154–169. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.427