KAJIAN ISU-ISU BERKAITAN PEMELIHARAAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN UMAT ISLAM DI MALAYSIA

AN ANALYSIS OF ISSUES RELATING TO AQIDAH AND BELIEFS AMONG MUSLIMS IN MALAYSIA

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no2.454

Keywords:

Malaysia, Peace, Faith and Islamic Thought, Islamic Law Reform, Threat, Keamanan, Reformasi undang-undang Islam, Akidah dan pemikiran Islam

Abstract

The Islamic community is presently confronted by several concerns pertaining to matters of faith and beliefs. The Malaysian government is increasingly concerned about various issues, including deviant teachings, apostasy, demands for human rights from specific groups and religious extremism. These can potentially lead towards the disruption of national security and the sanctity of the Islamic religion. As a result, the government is taking measures to curb and contain the development of these issues. This article investigates three distinct categories of behaviours that present substantial risks to the faith of the Muslim community. These include deviations in beliefs and ideas, issues on human rights, and the existence of extremist or radical groups that pose a threat to peace in Malaysia. Data for this study were obtained through library research and the application of content analysis involving thematic examination of issues relevant to subject matter. The study demonstrates that the current development of Islamic legislation in Malaysia is a continuous process of change aimed at upholding national security and unity through the framework of Islamic law. Moreover, there are multiple risks both domestically and internationally, encompassing concerns pertaining to the faith and beliefs of the Muslim community in Malaysia. These factors could potentially to create ambiguity and jeopardise the overall security and stability of society, particularly within the Muslim community.

 

Abstrak

Masyarakat Islam kini berdepan dengan pelbagai isu akidah dan pemikiran yang semakin membimbangkan. Kerajaan Malaysia semakin prihatin terhadap isu-isu seperti ajaran sesat, murtad, tuntutan hak asasi daripada golongan-golongan tertentu, ekstremis agama. Hal ini berpotensi membawa kepada tergugatnya keamanan setempat dan kesucian agama Islam. Kesannya, kerajaan telah mengambil langkah bagi membendung dan mengawal situasi ini. Kajian ini menganalisis tiga ancaman utama kepada akidah masyarakat Islam dan institusi Islam iaitu berkaitan penyelewengan akidah dan pemikiran, isu tuntutan hak asasi manusia dan akhir sekali berkaitan kewujudan golongan ekstremis atau radikal yang mengancam keamanan di Malaysia. Data untuk kajian ini diperolehi melalui kajian perpustakaan dan metode analisis kandungan telah diaplikasikan dalam kajian ini melibatkan pendekatan tematik terhadap isu-isu tersebut. Kajian mendapati bahawa pembinaan undang-undang Islam di Malaysia pada hari ini adalah hasil reformasi yang berterusan dan usaha ini tidak pernah dihentikan untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terus terpelihara dalam acuan undang-undang Islam. Tambahan lagi, wujud pelbagai ancaman yang timbul dari dalam dan luar negara termasuk dalam isu akidah dan pemikiran umat Islam yang boleh menimbulkan kekeliruan dan mengancam keamanan serta kestabilan masyarakat khususnya umat Islam. Selain itu, terdapat pelbagai risiko di dalam dan di luar negara, merangkumi kebimbangan yang berkaitan dengan akidah dan kepercayaan masyarakat Islam di Malaysia. Faktor-faktor ini berpotensi menimbulkan kekaburan dan menjejaskan keselamatan dan kestabilan keseluruhan masyarakat, khususnya dalam masyarakat Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Kahar Bin Ahmad lwn Kerajaan Negeri Selangor & Lain lain (2008) 3 MLJ 217.

Abdul Khalik Al-Nawawī. (1971). Al-niḍām al-māli fī al-islāmī. Mesir: al-Maktabah al-Ajlu al-Miṣriyyah.

Abdul Wahab Al-Nazār. (t.t.). Al-khulāfa al-rāsyidīn. Beirut: Dār al-Fikr.

Ahmad Hidayat Buang. (2020). Ulasan Kes Jabatan Pendaftaran Negara & Ors v. Seorang Kanak-Kanak & Ors - Sinar Baru Undang-Undang Islam?. Journal of Shariah Law Research, 5(2), 251-262.

Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997.

Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Sahid, M. M. (2021). Maqasid syariah menurut Imam Al-Ghazali dan aplikasinya dalam penyusunan undang-undang Islam di Indonesia: Maqasid syariah according to Imam Al-Ghazali and its application in the compilation of Islamic law in Indonesia. Malaysian Journal of Syariah and Law, 9(2), 75-87. DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315

Al-Amidi. (1968). Al-ihkam fi usul al-ahkam. Mesir: Maktabah wa Matba`ah Ali Sabih.

Anwar Al Jundi. (1993). Pembaratan di dunia Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Astro Awani. (2013). Tuhan Harun dan pengikut dituduh membunuh pegawai JAIP. Astro Awani. http://www.astroawani.com/berita-malaysia/tuhan-harun-dan-pengikut-dituduh-membunuh-pegawai-jaip-27058.

Awani News. (2013). SOSMA terbukti berjaya tangani ancaman negara. Astro Awani. http://www.astroawani.com/berita-malaysia/sosma-terbukti-berjaya-tangani-ancaman-keselamatan-negara-11131

Azmi, E. (2008, January 29). Amin Ada Ilmu luar biasa: Saksi al-Maunah. Malaysiakini. https://www.malaysiakini.com/news/1459

Baharudin, A. M., Ahmad, Z. A. S., & Wazir, R. (2020). Kesilapan penafsiran ayat-ayat al-Quran oleh golongan anti hadis di Malaysia: Kajian terhadap Kassim Ahmad: Error of the Quranic interpretation by the anti-hadis in Malaysia: A Study on Kassim Ahmad. Jurnal Pengajian Islam, 13(1), 1-15.

BBC News. (2009). Nordin Mohamed Top, Wanted Militan. BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4302368.stm

Berita Harian. (2023). Murtad: Rayuan wanita cabar keputusan Mahkamah Syariah pada 28 Ogos. BH Online. https://www.bharian.com.my/berita/kes/2023/07/1130926/murtad-rayuan-wanita-cabar-keputusan-mahkamah-syariah-pada-28-ogos

Berita Harian. (2016). Polis Siasat Kumpulan Ajaran Sesat ‘Imam Mahdi. BH Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2016/07/176175/polis-siasat-kumpulan-ajaran-sesat-imam-mahdi

Borhanudin Zakaria, Md Yazid Ahmad, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani & Muhammad Hafizi Rozali. (2021). Terrorism pre-detection indicator in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(11), 510 – 523. DOI: https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i11/11550

Buang, A. H., Hussin, M. N. M., & Daud, M. Z. (2021). Penghakiman Mahkamah Syariah Malaysia: Analisis kes-kes terpilih. Jurnal Syariah, 29(3), 509-534.

Choudhury, G.W. (1993). Islam and the modern Muslim world. Kuala Lumpur: Whs Publication Sdn. Bhd.

Congressional Research Service. (2009). Terrorism in Southeast Asia. CRS Report for Congress. https://fas.org/sgp/crs/terror/RL34194.pdf

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pahang 2013.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Ibn Manzur. (1956). Lisan al-`arab. Beirut: Dar Sadir.

Imran Ahsan Khan Nyazee. (1994). Theories of Islamic Law. Islamabad: Islamic Research Institute.

Jalil, F. (2016). Ulasan Perundangan: Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012 (Akta 747). Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 28(2), 389-399.

Jamaluddin Othman lwn Menteri Hal Ehwal dalam Negeri Malaysia & Anor (1989) 1 MLJ 368.

Jill Ireland lwn Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia, No: R4(2)-25-256-200.

Kerajaan Malaysia, (2020). Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad.

Khairul Azhar Meerangani. (2015). Hak asasi bukan Muslim di Malaysia: Analisis isu terpilih [Paper Presentation]. International Seminar on Islamic Jurispudence In Contemporary Society 2013, 30 November – 1 Disember 2015, Kuala Terengganu, Malaysia.

Lina Joy lwn Majlis Agama Islam Persekutuan & lain-lain (2007) MLJ 585.

Lokman, N. W., Nor, A. H. M., & Gunardi, S. (2022). Penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di Malaysia menurut Maslahah: The use of word Allah by non-Muslims in Malaysia according to Maslahah. Journal of Fatwa Management and Research, 27(3), 39–49. DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no3.444

Mahaizura Abd Malik. (2022). Kerajaan pantau ajaran sesat Hadi Minnallah. BH Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2022/08/984864/kerajaan-pantau-ajaran-sesat-hadi-minnallah diakses pada 28/10/2022.

Majlis Agama Islam Selangor. (2014). Pendedahan agenda Kristian. Selangor: Majlis Agama Islam Selangor.

Mat Hussin, M. N., & Fauzi, M. F. A. (2023). Pembayaran nafkah anak melalui potongan kumpulan wang simpanan pekerja: Suatu alternatif: Alimony of children by deducting of employees provident fund: An alternative. UUM Journal of Legal Studies, 14(1), 333–363. DOI: https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.1.13

Mohamad Kamil, I. M., Mohd Khambali@Hambali, K. ., & Wan Ramli, W. A. . (2022). Falsafah liberalisme di Malaysia: Satu sorotan awal: Liberalism philosophy in Malaysia: A Preliminary highlights. Online Journal of Research in Islamic Studies, 9(2), 61–72.

Mohamed Afiq Afandi Mohamed Azahari. (2020). Undang-Undang, Amalan dan Cabaran Penyiasatan Kes Ajaran Sesat: Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Disertasi Sarjana. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Mohamed Fathillah, M. F., Niteh, M. Y., @Ahmad, A. B., Mohd Noor, M. S., & Shahabudin, M. F. R. (2023). Amalan istitabah dalam perlaksanaan pemulihan akidah di Malaysia: Istitabah practices in the implementation of faith restoration in Malaysia. Jurnal Pengajian Islam, 16(1), 1-8. DOI: https://doi.org/10.53840/jpi.v16i1.232

Mohammad Ariffin Ismail. (2006). Cabaran akidah: Pemikiran Islam liberal. Putrajaya: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri.

Mohd Aizam Mas’od. (2013). Diskusi isu aqidah dan pemikiran semasa di Malaysia. Kuala Lumpur, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Mohd Murtadza Haji Ahmad. (2016). Persediaan untuk menangani ajaran sesat. Muftins.go.my. https://muftins.gov.my/tareqat-tasauwuf/persediaan-untuk-menangani-ajaran-menyeleweng-sesat/

Mohd Nizam Sahad. (2015). Tafsir maudhu’iy (akidah). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mohd Norhusairi Mat Hussin, Raihanah Abdullah, Nahid Ferdousi & Wirdati Mohd Radzi. (2023). The legal recognition of a wife’s rights of harta sepencharian in Malaysia. Asian Women, 39(1), 23-44. DOI: https://doi.org/10.14431/aw.2023.12.39.1.23

Mohd Roslan Mohd Noor. (2015). Ekstremisme rentas agama dan tamadun dalam kefahaman Islam Semasa di Malaysia: Isu dan cabaran. Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia.

Mohd Salleh Abbas. (1986). Traditional elements of the Malaysian constituition, In F.Trindade & H.P Lee (Eds.). The constituition of Malaysia: Further perspective and development. Singapore: Oxford University Press.

Muhammad Abdullah. (2006). Pertukaran agama menurut undang-undang. Petaling Jaya: Ahbab Media.

Muhammad Amrullah Nasrul, Ahmad Hidayat Buang, Noraini Noh & Nurin Athirah Mohd Alam Shah. (2023). Resolution of Family Disputes in Administration of Estate by Amanah Raya Berhad. Journal of Shariah Law Research, 8(1), 71-86.

Mstar. (2019). Ketahui 7 perkara mengenai Imam Mahdi. mStar. https://www.mstar.com.my/xpose/addin/2019/02/22/imam-mahdi.

Nur Azimah Abdul Aziz & Nurul Syafini Abdul Rahman. (2018). Pengaruh pluralisme dalam Sisters In Islam, E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2018, 23-24 April 2018, 231-249.

Nurfarhana Abdul Rahman & Nursolehah Shapiee. (2018). Autoriti agama di Malaysia: Kedudukan dan kritikan. International Journal of Islamic Thought, 14(2), 72-85. DOI: https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.007

Nursharina Shereen Hasmuri & Mohd Norhusairi Mat Hussin. (2022). Penentuan hak hadanah anak terhadap pasangan berlainan agama: Kajian terhadap kes-kes dalam Jurnal Hukum, Journal of Shariah Law Research, 7(1), 129-146.

Nurulain Ibrahim & Siti Aisyah Samudian. (2022). Cabaran penguatkuasaan undang-undang bagi kesalahan jenayah Syariah mengajar agama tanpa tauliah di alam siber. Journal of Shariah Law Research, 7(2), 241-272.

Riduan Mohamad Nor & Ahmad Adnan Fadhil. (2009). Siri serangan pemikiran: Islam liberal dan pluralisme agama. Kuala Lumpur: Jundi Resources Kuala Lumpur.

Salleh, N. M., Wazir, R., Usman, A. H., Ismail, A. Z., Abdullah, F. R., Shamsu, L. S. H., ... & Burhanuddin (2019). Manipulasi Sisters In Islam terhadap hadis wida' bagi tujuan meratifikasi ICERD. E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019, 24-25 April 2019.

Sayyed Qutub. (1993). Islam and universal peace. Indianapolis: American Trust Publications.

Sis Forum (Malaysia) V. Kerajaan Negeri Selangor; Majlis Agama Islam Selangor (Intervener) [2022] 3 MLRA 131.

Siti Zubaidah Ismail. (2010). Menangani ajaran sesat di kalangan umat Islam: Perspektif undang undang dan pentadbiran. Jurnal Syariah, 18(2), 247-276.

Solihah Mansor & Mohd Norhusairi Mat Hussin. (2023). perceraian bagi perkahwinan yang berusia kurang dari tempoh satu tahun di Mahkamah Rendah Syariah Petaling. Journal of Shariah Law Research, 8(1), 33-70.

Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur lwn Menteri Dalam Negeri & Anor (2010) 2 MLJ 78.

Utusan Online. (2014). G25 mahu hukuman khalwat dimansuh. Utusan Online. http://www.utusan.com.my/berita/nasional/g25-mahu-hukuman-khalwat-dimansuh-1.166423

Utusan Online. (2016). Lelaki mengaku Imam Mahdi di Perak. Utusan Online. http://www.utusan.com.my/berita/nasional/lelaki-mengaku-imam-mahdi-di-perak1.354592

W Dagang, W. I., Masroom, M. N., Baharuddin, A. S., & Mustari, M. I. (2015). Ancaman pemikiran aliran Islam liberal kepada umat Islam di nusantara: Satu Sorotan Kajian. Sains Humanika, 5(3), 77-85.

Wael Hallaq. (1996). Was the gate ijtihad close. In Ian Edge (Ed.), Islamic law and legal theory. Singapore: Darthmouth.

Wardi, M. C., A’la, A., & Nurhayati, S. (2023). Contextualisation of al-maqasid al-kulliyat according to the objectives of the individual, family, society and humanity: an analysis on Jamaluddin Athiyah’s perspectives. Malaysian Journal of Syariah and Law, 11(1), 109-121. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389 DOI: https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389

Zin, Z. H. M. (2008, April). Ajaran sesat dan bahayanya terhadap agama dan negara. In Kertas Kerja Seminar Pemantapan Akidah dan Perpaduan Ummah Negeri Melaka pada 3 April 2008.

Zul’Azmi Yaakob & Ahmad Sunawari Long. (2015). Terorisme sebagai cabaran ideologi Muslim masa kini: Satu analisis dari perspektif falsafah. International Journal of Islamic Thought, 7(1), 58-63. DOI: https://doi.org/10.24035/ijit.07.2015.006

Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, (2014). Fatwa isu umat Islam Malaysia yang berjuang di Syria atas nama ISIS. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 6/2014. 3-4 Disember 2014. http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/15429

Published

2023-12-05

How to Cite

Mat Hussin, M. N., Daud, M. Z., Md Noor, R., & Che Omar, A. (2023). KAJIAN ISU-ISU BERKAITAN PEMELIHARAAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN UMAT ISLAM DI MALAYSIA: AN ANALYSIS OF ISSUES RELATING TO AQIDAH AND BELIEFS AMONG MUSLIMS IN MALAYSIA. Malaysian Journal of Syariah and Law, 11(2), 366–380. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no2.454

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.