PERWARISAN TANAH ADAT/ULAYAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM ADAT PERPATIH : SATU TINJAUAN SYARAK

Main Article Content

Mualimin Mochammad Sahid http://orcid.org/0000-0001-6100-2809 Muhammad Aunurrochim Mas’ad Saleh Nik Rahim Nik Wajis Setiyawan Gunardi Mohd. Nasir Abdul Majid Mariam Saidona Tagaranao Nuur Athirah Ramli

Abstract

Dalam adat perpatih yang diamalkan sehingga ke hari ini, pusaka ini dianggap sebagai harta milik seluruh ahli keluarga yang diwariskan secara turun temurun melalui pihak perempuan (garis keturunan ibu). Berdasarkan kepada hukum warisan Islam (faraidh), amalan adat perpatih dalam pembahagian harta pusaka tinggi (tanah adat/ulayat) ini dilihat bercanggah dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Walaubagaimanapun, terdapat perbezaan pandangan dalam menerima amalan ini di kalangan masyarakat. Ada yang menerimanya sebagai satu amalan yang berdasarkan kepada pendekatan hukum wakaf keluarga (waqaf dzurri) dan ada juga yang menentangnya serta menganggapnya sebagai satu amalan yang bercanggah dengan hukum Islam dalam pembahagian warisan (faraidh). Menerusi kajian literatur dengan menggunakan kaedah perbandingan di antara hukum adat dan hukum syariah, kertas kerja ini akan membentangkan isu-isu berkaitan tanah adat sebagai harta pusaka yang diamalkan dalam adat perpatih. Cadangan sebagai jalan keluar bagi ketidakjelasan hukum dalam amalan warisan pusaka tinggi (tanah adat/ulayat) disebabkan perbezaan pandangan di antara golongan yang tidak bersepakat sama ada ia dilarang ataupun dibenarkan dalam syarak. Hasil kajian mendapati bahawa jalan tengah yang boleh diambil dalam menyelesaikan isu hukum amalan warisan tanah adat ini adalah menerusi pendekatan wakaf keluarga (dzurri) dengan cara menjadikan pihak perempuan yang mewarisi harta tersebut hanya sebagai pemegang amanah. Oleh itu, status tanah tersebut adalah harta wakaf yang boleh dimanfaatkan oleh semua pihak keluarga namun tidak boleh diperjualbelikan.

Article Details

How to Cite
MOCHAMMAD SAHID, Mualimin et al. PERWARISAN TANAH ADAT/ULAYAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM ADAT PERPATIH : SATU TINJAUAN SYARAK. Malaysian Journal of Syariah and Law, [S.l.], v. 5, n. 1, aug. 2017. ISSN 2590-4396. Available at: <http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/44>. Date accessed: 21 june 2018.
Section
Articles

References

Ahmad Fauzie Ridwan. 1982. Hukum Tanah Adat–Multi disiplin Pembudayaan Pancasila. Jakarta: Dewaruci Press.

Hamka. 2006. Islam & Adat Minangkabau. Shah Alam. Selangor: Pustaka Dini.

n.a. 15 September 2015. “Sistem Tanah Adat Perpatih Bercanggah”.

n.a . 28 September 2015.

n.a. 28 September 2015. “Hindia Belanda”.

n.a. 28 September 2015. “Tanah Ulayat”.

n.a. 15 September 2015.

Makiah Tussaripah Hj Jamil dan Jamaliah Mohd Taib. n.d. Kajian Adat Perpatih Di Negeri Sembilan: Satu Tinjauan Menurut Perspektif Islam. Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teknologi MARA (UiTM): Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU). Cawangan Kampus Kuala Pilah.

Narullah Dt. Parpatiah Nan Tuo. 1999. Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau Sumatera Barat. Padang: Yayasan Sakato Batuah LKAAM.

Ria Agustar. 2008. Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. (Disertasi Master). Semarang: Universitas Diponegoro.

al-Sabuniy, Muhammad. 2002. al Mawarith fi Al-Syari’ah al Islamiyyah fi Dhau’ al Kitab wa al-Sunnah. n.pl: Maktabah al Taufiqiyyah.

Westenenk, L.C. 1912. De Minangkabausche Nagari. (Ter). Mahjudin Saleh. Padang: Bursa Buku Fakultas Hukum Universitas Andalas.

al-Zuhailiy, Wahbah. 1987. al-Wasaya wal Waqf fi Al Fiqh al Islamiy. Beyrut: Dar Al-Fikr al-Muasir.

Sajuti Thalib. 1985. Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau. n.pl: Bina Aksara.