KAJIAN URUF SEBAGAI JUSTIFIKASI PENERIMAAN DALAM TANAH ADAT- SATU ANALISA FIQH

Main Article Content

Yasmin Hanani Mohd Safian et al

Abstract

Islam telah menetapkan kaedah tertentu dalam pembahagian harta warisan termasuklah tanah adat. Dalam pada itu, budaya setempat mempunyai kaedah tersendiri dalam isu pemberian tanah adat yang berbeza dengan kaedah faraid. Kajian ini akan mengkaji sejauh mana budaya setempat atau uruf ini boleh diterima pakai dalam isu pembahagian tanah adat khususnya di Negeri Sembilan. Dalam masa yang sama, kajian ini akan membincangkan syarat-syarat penerimaan uruf dalam pemberian harta pusaka berdasarkan nas al-Quran, Hadis dan pandangan ulama fikah serta dapatan temuramah. Kajian ini merupakan kajian kualitatif deskriptif yang menggunapakai kaedah analisa dokumen dan temubual berstruktur separa. Hasil kajian ini merumuskan bahawa perwarisan tanah adat adalah suatu praktis yang telah diamalkan sejak zaman berzaman di Negeri Sembilan mengikut adat Minangkabau tetapi perlu diselarikan dengan hukum syarak. Selain itu, pemberian tanah adat ini tidak bersifat mutlak, tetapi berdasarkan konsep pemegang amanah yang menyatakan bahawa wanita menjaga amanah tanah adat suku masing-masing. Kajian ini sangat signifikan dalam menyelesaikan isu pewarisan tanah adat untuk menentukan sama ada praktis pemberian tanah adat adalah bertepatan atau bersalahan dengan hukum syarak.

Article Details

How to Cite
MOHD SAFIAN ET AL, Yasmin Hanani. KAJIAN URUF SEBAGAI JUSTIFIKASI PENERIMAAN DALAM TANAH ADAT- SATU ANALISA FIQH. Malaysian Journal of Syariah and Law, [S.l.], v. 5, n. 1, aug. 2017. ISSN 2590-4396. Available at: <http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/49>. Date accessed: 21 june 2018.
Section
Articles

References

Anuwar. A. (1998) Sistem Pewarisan Harta Pusaka Di Kalangan Masyarakat Adat Perpatih di Negeri Sembilan: Satu Perspektif Menurut Hukum Faraid. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera, Jabatan Persuratan Melayu Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, UKM.
Azima A. M. (2013). The Minangkabau’s Customary Land: The Role of “Orang Semenda” in Malaysia and Indonesia. Asian Social Science, Vol. 9 (8).
Dom. F.M. (1979). Persoalan Pembahagian Harta Dalam Adat Perpatih. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera, Jabatan Persuratan Melayu Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, UKM.
Farra’, A.Y.M.H.M.K. (1990). Al-‘Uddah fi Usul al-Fiqh. Mubaraki, A.A.S (ed). Jamiat al Malkm Muhammad bin Saud.
Ghazali, A.H. M.M. (1993). Al-Mustasfa. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Ghazi, M.S.A.M.A.B. (2003). Mausu‘ah al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. Beirut: Muassasah al-Risalah.
Ghitabi, A.M.M.A.M.A.H (t.th). ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ihya’ Turath al-Arabi.
Ismail, A.K. (1983). Sistem Pusaka Islam. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia.
Juwaini, A.M.A.Y.M. (t.th). Kitab al-Talkhis fi Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyah.
Kassim, A. (1998). Women, Land and Gender Relations in Negeri Sembilan: Some Preliminary Findings, Southeast Asian Studies, 26, 132-149.
Khin, M.S. (2000). Abhath Haula Usul al-Fiqh al-Islami Tarikhuhu wa Tatawwuruhu. Dimasyq: Dar al-Kalim al-Tayyib
Marwazi, M.M.A.J.A. (1999). Qawati al-Adillah fi al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Mat Zain, M.M., Ahmad, C.M., & Mohd. Kusrin, Z. (2012) Perkahwinan Adat Rembau, NegeriSembilan, dalam Penulisan C.W.C Parrdan W.H. Mackray. Jurnal Melayu , 9, 171-189.
Namlah, A.K.A.M. (1999). Al-Muhadhdhab fi ‘Ilm Usul al-Fiqh al-Muqaran. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
Ramli, M.A. (2006). Instrumen ‘Urf Dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa Di Malaysia, Jurnal Pengajian Melayu, 17, 253-289.
Sarakhsi, M. A. A.S. (1993). Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Makrifah.

Selat, N. (1996). Pembahagian Harta Pusaka Dalam Adat Perpatih. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Shatibi, I.M.M.L.G. (2008). Al-I‘tisam. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi.
Shirazi, A.I.I.A.Y (2003). Al-Luma‘ fi Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Siddik, A. (1975). Pengantar Undang-undang Adat di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Subki, T.A.W.T. (1991). Al-Ashbah wa al-Nazair. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Suyuti, A.R.A.B.J.(1990) Al-Ashbah wa al-Nazair. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Syarifuddin, A. (t.th). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung-Jakarta. Jakarta: Gunung Agung.
Zaki, P.H. (2010). Malay customary tenure and conflict on implementation of colonial land law in Peninsular Malaysia. Journal of Law and Conflict Resolution, 2(2), 33-45.
Zuhaili, W. (2009). Usul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr.
Temuramah:
Kadimi, S. Temuramah individu, Oktober 3, 2015.
Seminar:
Hakimi. H.I. (1984). Adat Minangkabau Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam pembangunan Masyarakat Adat, Seminar Kebangsaan Adat Perpatih dan Wilayah Budaya Negeri Sembilan UPM.